Legea conversiei in Croatia

Traducere din limba croată

 

PARLAMENTUL CROAȚIEI

În conformitate cu articolul 89 din Constituția croată, aduce

DECIZIA

De promulgare a Legii cu privire la modificările și completările Legii privind creditul de consum

Se promulgă Legea cu privire la modificările și completările Legii privind creditul de consum, pe care Parlamentul croat a adoptat-o în sesiunea din 18. septembrie 2015.

Clasa: 011-01 / 15-01 / 100

Nr: 71-05-03 / 1-15-2

Zagreb, 22. septembrie 2015.

 

LEGEA

cu privire la modificările și completările Legii privind creditul de consum

Articolul 1.

În Legea privind creditul de consum (“Monitorul Oficial”, nr. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15 și 78/15.) după articolul 19, se adaugă capitolul IV a, titlurile deasupra articolelor și articolele de la 19 a la 19 i și capitolul IV b, articolele de la 19 j la 19 l, după cum urmează:

“IV a Conversia creditelor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni

Obiectul conversiei

Articolul 19 a

(1) Prezentul capitol reglementează obligațiile creditorilor și ale consumatorilor:

– în procesul de conversie a creditelor denominate în franci elvețieni în credite denominate în euro,

– în procesul de conversie a creditelor denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în credite denominate în kune cu clauză valutară în euro și

– în procesul de conversie a creanțelor rezultate din rezilierea contractului de împrumut de la punctele 1 și 2 din prezentul alineat din creanțe denominate în franci elvețieni în creanțe denominate în euro sau din creanțe denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în credite denominate în kune cu clauză valutară în euro.

(2) Prevederile prezentului capitol se aplică creditelor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, indiferent de tipul și scopul acestora, în care obligațiile debitorului în temeiul împrumutului sau a obligației de a restitui împrumutul ca urmare a încetării acordului de împrumut nu au fost puse în aplicare sau au fost realizate forțat.

(3) Prevederile prezentului capitol nu se aplică în cazul creditelor menționate la alineatul 2 din prezentul articol, pentru care până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a efectuat conversia creditelor în franci elvețieni într-o altă monedă sau kune sau a clauzelor valutare în franci elvețieni într-o altă clauză valutară sau kune și la creditele exprimate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni și la creditele denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni la care obligația debitorului a fost îndeplinită sau a fost realizată forțat.

(4) Prin derogare de la articolul 3, alineatul 1, lit.a) din prezenta Lege, dispozițiile prezentului capitol se aplică și acordurilor de împrumut care includ valoarea totală a creditului mai mare de 1.000.000,00 kune.

(5) În contextul prezentului capitol se consideră creditor și persoana căreia i se transferă creanțele din relațiile obligatorii menționate la alineatul 1 din prezentul articol.

Principiul conversiei creditului

Articolul 19 b

Conversia creditelor denominate în franci elvețieni în credite denominate în euro și a creditelor denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în credite denominate în kune cu clauză valutară în euro, presupune conversia împrumutului cu scopul de a schimba valuta, respectiv clauza valutară în care este denominată și se efectuează într-un mod în care poziția consumatorului cu creditul denominat în franci elvețieni se egalează cu poziția în care ar fi fost dacă ar fi utilizat un credit denominat în euro, iar poziția consumatorilor cu credite denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni se egalează cu poziția în care ar fi fost dacă ar fi utilizat un credit denominat în kune cu clauză valutară în euro.

Metoda de calcul a conversiei creditelor

Articolul 19 c

(1) Conversia creditelor presupune conversia creditelor cu scopul de a schimba valuta, respectiv clauza valutară în care este denominată și se calculează într-un mod în care:

 1. la valoarea aprobată inițial a creditului denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni se calculează valoarea inițială a creditului denominat în euro și denominat în kune cu clauză valutară în euro, la rata aplicabilă la data plății împrumutului, rata fiind egală cu rata pe care creditorul, la data solicitată, ar fi aplicat-o pentru creditele de același tip și durată denominate în euro și în kune cu clauză valutară în euro, prin urmare, ca și sumă aprobată inițial se consideră suma care este împrumutată și trecută în registrele de afaceri ale creditorilor, iar aceasta poate fi mai mare decât suma plătită, ca urmare a diferențelor de curs valutar sau din cauza vânzării-cumpărării valutei pentru plata împrumutului,
 2. în locul dobânzii inițiale a creditelor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni se aplică o dobândă egală cu dobânda (după suma, tipul și perioada de schimbare) pe către creditorul a aplicat-o împrumuturilor de același tip și durată denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro la data încheierii acordului de împrumut, luând în considerare reducerea dobânzilor, cursul sau condițiile de schimb aprobate anumitor grupuri de consumatori în funcție de vârstă și scopul creditului, de același tip și durată în euro și în kune cu clauză valutară în euro la data semnării contractului cu credit denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni,
 3. graficul de rambursare a creditelor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni stabilit inițial, inclusiv toate modificările aduse acestuia, în temeiul căruia se calculează rata, respectiv anuitatea în franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, va fi înlocuit cu un nou grafic de rambursare, calculat în conformitate cu punctele 1 și 2 din prezentul alineat, în baza căruia se va calcula noua rată, respectiv anuitatea în euro și în kune cu clauză valutară în euro, ținând cont de orice modificare a condițiilor contractuale referitoare la suma, scopul și scadența sumei principale, de tipul și perioada de fluctuație a dobânzii și de alte modificări, care, pe durata acordului de creditare, au cauzat schimbarea planul inițial de rambursare, a ratei, respectiv a anuității,
 4. sumele plătite pentru acoperirea ratei inițiale, respectiv a anuității în franci elvețieni și kune cu clauză valutară în franci elvețieni (exclusiv plățile în numele dobânzii de întârziere, taxe și costuri care nu sunt luate în considerare în scopul calculării conversiei) vor fi convertite în euro și în clauză valutară în euro la rata aplicabilă la data plății, aceasta fiind egală cu rata de schimb pe care creditorul, la acea dată, a aplicat-o împrumuturilor de același tip și durată, denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro. Aceste sume, convertite în euro și în clauză valutară în euro, reprezintă baza pentru plata ratei, respectiv a anuității în euro și cu clauză valutară în euro, stabilite de noul program de rambursare în euro și în clauză valutară în euro, de la punctul 3 din prezentul alineat, pentru care se respectă ordinea în soluționarea obligațiilor restante, în conformitate cu termenii generali ai creditorilor, și nu se percepe dobândă de întârziere,
 5. suma totală plătită, stabilită în euro și cu clauză valutară în euro în conformitate cu punctul 4 din prezentul alineat mai mare decât suma totală a ratei, respectiv a anuității în euro și cu clauză valutară în euro, stabilită în conformitate cu punctul 3 din prezentul alineat, se consideră a fi supraplată:

– în cazul în care suma supraplătită nu depășește suma totală de rate, respectiv de anuități în euro și cu clauză valutară în euro, rămasă la data de 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la punctul 3 din prezentul alineat, se utilizează pentru plata ratelor viitoare, respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro, care va ajunge la scadență, într-un mod succesiv, la plata viitoarei rate, respectiv a anuității la care va fi scadentă valoarea de până la 50% din rata scadentă, respectiv anuitatea în euro și cu clauză valutară în euro, va fi plătită din supraplată, până când supraplata va fi utilizată în întregime, iar în cazul în care suma supraplătită depășește mai mult de 50% din suma totală a ratelor, respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro, rămasă la data de 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la punctul 3 din prezentul alineat, creditorul și consumatorul, prin contract, definesc modul de utilizare a supraplății de peste 50% din totalul ratelor, respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro,

– în cazul în care supraplata depășește suma totală de rate, respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro rămasă la data de 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la punctul 3 din prezentul alineat, se returnează consumatorului de către creditor, în termen de 60 de zile de la data acceptării conversiei de către consumator,

Valoarea supraplății, de la acest punct, se convertește în kune, la cursul de schimb din data de 30 septembrie 2015, iar pe aceasta creditorul nu este obligat să calculeze dobândă sau diferență de curs de schimb, acestea fiind suportate de către consumator.

 1. suma totală plătită stabilită în euro și cu clauză valutară în euro, în modul menționat la punctul 4 din prezentul alineat, mai mică decât valoarea totală a ratelor, respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro stabilită în modul prevăzut la punctul 3 din prezentul alineat, acoperă creditorul de către consumator conform acordului dintre creditor și consumator, iar obligațiile care decurg din noul program de rambursare în euro și cu clauză valutară în euro continuă să fie îndeplinite de către consumator,
 2. valoarea rămasă de plată în euro și kune cu clauză valutară în euro, stabilită la data de 30 septembrie 2015, ca și diferență dintre noul plan de rambursare, stabilit în conformitate cu alineatul 3 din prezentul alineat și suma plătită, stabilită în conformitate cu punctul 4 din prezentul alineat, caz în care suma plătită în exces, stabilită la punctul 5 din prezentul alineat, nu diminuează suma rămasă în euro și kune cu clauză valutară la euro, iar suma plătită mai puțin, stabilită în conformitate cu punctul 6 din prezentul alineat, este achitată în conformitate cu acordul dintre creditor și consumator,
 3. efectul de conversie se determină ca diferență dintre:

– situația plății restante în franci elvețieni și cu clauză valutară în franci elvețieni înregistrată în registrele de afaceri ale creditorilor, la data de 30 septembrie 2015, calculată în euro și kune cu clauză valutară în euro, la rata aplicată la data de 30 septembrie 2015, aceasta fiind egală cu rata de schimb pe care creditorul, la data solicitată, a aplicat-o creditelor de același tip și durată în euro și kune cu clauză valutară în euro, caz în care, limitarea ratei de la articolul 11d din prezenta Lege se aplică ratelor, respectiv anuităților în franci elvețieni și cu clauză valutară în franci elvețieni plătibile până la expirarea termenului limită, menționat la articolul 11d din prezenta Lege și

– sumele restante de la punctul 7 din prezentul alineat.

(2) Alineatul 1 din acest articol se aplică în mod corespunzător și pentru calculul obligației de restituire a creditului ca urmare a încetării acordului de împrumut, pentru care conversia este efectuată la data de 30 septembrie 2015, respectiv la data încetării contractului de creditare.

Informare

Articolul 19 d

(1) În scopul verificării calculului conversiei, creditorul este obligat să realizeze un calculator în baza căruia se calculează conversia, și care include o defalcare detaliată a calculului tuturor elementelor de calcul a conversiei prevăzute la articolul 19 c din prezenta Lege, și să-l pună la dispoziția fiecărui consumator, prin intermediul site-urilor, iar accesul consumatorilor se face printr-un număr de identificare personal.

(2) În scopul verificării calculului conversiei, creditorul este obligat să permită accesul consumatorului la revizuirea istorică a condițiilor generale de creditare, la revizuirea istorică a deciziilor cu privire la dobânzi, la revizuirea istorică a cursurilor zilnice de schimb aplicabile creditelor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, creditelor denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro, pe care creditorul le-a aplicat pentru împrumuturi de același tip și durată denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni și la creditele denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în la euro.

(3) Înainte de publicarea calculatorului de la alineatul 1 din prezentul articol pe site, creditorul este obligat să obțină avizul auditorului autorizat sau a unui expert conform cărora calculatorul este realizat în conformitate cu metoda de calcul prevăzută la articolul 19 c din prezenta Lege, iar acest aviz va fi publicat pe site, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Legi.

Conversia creditelor

Articolul 19 e

 • Creditorul este obligat ca în termen de 45 de zile de la data adoptării acestei Legi, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, să prezinte consumatorului calculul conversiei creditelor, cu situația la data de 30 septembrie 2015, calculat în conformitate cu articolul 19 c din prezenta Lege, împreună cu propunerea unui nou acord sau cu un acord de împrumut modificat.
 • De asemenea, creditorul este obligat, ca împreună cu calcularea conversiei, să prezinte și o imagine de ansamblu asupra tuturor tipurilor individuale de cereri, sau o copie a elementelor deschise de consumator în baza acordului de creditare denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, care face obiectul de conversie în data de 30 septembrie 2015, convertit în kune la cursul de schimb pe care creditorul l-a aplicat pentru a calcula conversia.
 • Creditorul este obligat să calculeze conversia de la alineatul 1 din prezentul articol și persoanelor de la care a solicitat sau are dreptul de a solicita îndeplinirea obligațiilor de creditare în franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, împreună cu o imagine de ansamblu a stării tuturor cererilor individuale a consumatorului, respectiv cu o copie a elementelor restante, în conformitate cu alineatul 2 din prezentul articol, și să le trimită prin poștă, recomandat, cu confirmare de primire.
 • Calculul conversiei de la alineatul 1 din prezentul articol trebuie să conțină o imagine de ansamblu clară a tuturor modificărilor și din care trebuie să se înțeleagă modul în care s-a determinat valoarea de plată rămasă în euro și kune cu clauză valutară în euro de la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 7 din prezenta Lege, valoarea supraplății, menționată la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5 din prezenta Lege, în cazul în care este stabilită, respectiv, suma plătită mai puțin, în temeiul articolului 19 c, alineatul 1, punctul 6 din prezenta Lege, în cazul în care este stabilită.
 • În cazul acceptării conversiei creditelor, consumatorul este obligat, ca prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau personal, să informeze creditorul despre aceasta, în termen de 30 de zile de la primirea calculului conversiei, în conformitate cu alineatul 1 din prezentul articol, a imaginii a tuturor cererilor creditorului, respectiv, a copiei elementelor restante, menționate la alineatul 2 din prezentul articol.
 • În cazul în care consumatorul nu acceptă calculul conversiei creditelor sau nu încheie un nou acord cu creditorul, menționat la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 6 din prezenta Lege, rambursarea creditelor continuă, în condițiile contractuale valabile și în conformitate cu prevederile prezentei Legi.
 • În cazul în care consumatorul acceptă calculul conversiei creditelor:

– efectul conversiei, menționat la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 8 din prezenta Lege, este suportat de către creditor, iar în registrele de afaceri ale creditorului sunt trecute ca o ajustare a cererii din cauza modificărilor ratelor de schimb, respectiv, a cheltuielilor pentru recuperarea supraplății, menționate la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5, subpunctul 1 și 2 din prezenta Lege,

– diferența în suma inițială ca urmare a vânzării-cumpărării de valută, menționate la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 1 din prezenta Lege, valoarea plătită a dobânzii de întârziere, redevențelor și a taxelor menționate la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 4 din prezenta Lege, valoarea dobânzii și a diferențelor de dobândă în numele supraplății, menționate la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 5 din prezenta Lege, sunt suportate de către consumator.

(8) În cazul în care prin contractul de creditare denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni au fost acordate beneficii consumatorului, sub forma unor dobânzii reduse, curs special sau alte avantaje specifice, hotărâte de creditor, creditorul nu este obligat să le aplice pentru a calcula conversia de la articolul 19 c din prezenta Lege, ci ele vor fi suportate de către consumatori. Ca și beneficii nu sunt considerate reducerea dobânzilor, cursul special sau condițiile mai favorabile acordate anumitor grupuri de consumatori pe baza vârstei, a scopului creditului, de același tip și durată în euro și kune cu clauză valutară în euro, la data încheierii acordului de creditare denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni.

(9) În cazul în care consumatorul acceptă calculul conversiei creditului, creditorul nu va solicita garanții suplimentare față de cele contractate, nici nu va impune cerințe suplimentare prin care consumatorul ar fi lipsit de alte drepturi ale sale.

(10) Toate costurile care însoțesc conversia creditului nu pot fi imputate consumatorului.

Perioada de tranziție

Articolul 19 f

(1) Consumatorul este obligat să continue să plătească rata, respectiv anuitatea stabilite în graficul de rambursare valabil înainte de conversia creditului denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni până la data încheierii unui nou acord sau modificat de împrumut.

(2) Diferența dintre suma plătită în cursul perioadei de tranziție și suma de plată în rate, respectiv anuitate în euro și în kune cu clauză valutară în euro, stabilită de noul plan de rambursare, prevăzut la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 3 din prezenta Lege, se va determina cu ocazia primului termen de plată a ratei, respectiv a anuității în euro și în kune cu clauză în euro, stabilit prin noul plan de rambursare, prevăzut la articolul 19 c, alineatul 1, punctul 3 din prezenta Lege iar o astfel de diferență va fi considerată supraplată, în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5 din prezenta Lege sau o sumă mai mică plătită în temeiul articolului 19 c, alineatul 1, punctul 6 din prezenta Lege.

Drepturile persoanei care a îndeplinit obligațiile de creditare

Articolul 19 g

(1) Garantul sau orice altă persoană menționată la articolul 19 e, alineatul 3 din prezenta Lege de la care creditorul a solicitat sau are dreptul de a solicita îndeplinirea obligațiilor de creditare in franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, poate, în numele său, împreună cu creditorul, să contracteze creditul, în beneficiul consumatorului, în cazul în care este stabilită valoarea supraplății, menționate la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 5 din prezenta Lege chiar dacă consumatorul nu acceptă calculul conversiei creditelor.

(2) Prin contractul menționat la alineatul 1 din prezentul articol, consumatorul dobândește dreptul personal și direct de la creditor că a acceptat calculul conversiei, iar contractantul are dreptul să ceară creditorului să îndeplinească consumatorului ceea ce este stipulat în favoarea acestuia.

(3) În cazul în care consumatorul declară că nu acceptă sau respinge beneficiul care a fost contractat pentru el, beneficiul aparține contractantului.

(4) Creditorul poate scoate în evidență consumatorului toate reclamațiile pe care le are față de contractant în temeiul contractantului prin care a fost convenit beneficiul pentru consumator.

(5) Prin Contractul menționat la alineatul 1 din prezentul articol, creditorul este de acord să reducă cererea consumatorului prin aplicarea corespunzătoare a principiilor și normelor prevăzute la articolele de la 19 b la 19 f din prezenta Lege.

Regimul fiscal aplicabil efectului conversiei

Articolul 19 h

(1) Efectul conversiei de la articolul 19 e alineatul 7 din prezenta Lege, care are ca rezultat cheltuieli în registrele creditorilor, este cheltuiala deductibilă fiscal a creditorilor în ceea ce privește un regulament special privind impozitul pe profit, având la bază principiul evitării dublei impuneri și principiul evitării bazei de impozitare dublă.

(2) Creditorul este obligat ca pe lângă declarația fiscală a impozitului pe venit pentru perioada în care se înregistrează în registrele de cheltuieli menționate la alineatul 1 din prezentul articol, să prezinte un rezumat cumulativ al calculului conversiilor de la articolul 19 e din prezenta Lege în baza căruia se înregistrează cheltuielile în registrele de afaceri, precum și dovada din care rezultă, fără îndoială, că cheltuielile sunt tratate în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.

(3) Dispozițiile paragrafelor 1 și 2 din prezentul articol se aplică în mod corespunzător și efectului de impozitare a conversiei de la articolul 19 e punctul 7 din prezenta Lege în cazul în care creditorul este supus impozitului pe venit.

(4) Efectul conversiei de la articolului 19 e alineatul 7 din prezenta Lege nu se consideră ca fiind venit al consumatorului în sensul regulamentului special privind impozitul pe venit.

(5) Dispozițiile paragrafelor 1 și 4 din prezentul articol se aplică în mod corespunzător și pentru cheltuielile datorate recuperării supraplăților menționate la articolul 19 c alineatul 1 punctul 5 subpunctele 1 și 2 din prezenta Lege și pentru returnarea în conformitate cu articolul 19 c alineatul 2 din prezenta Lege.

Raport referitor la punerea în aplicare a conversiei creditelor

Articolul 19 i

Creditorul este obligat să furnizeze Ministerului Finanțelor în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un raport privind rezultatele conversiei creditelor, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

– numărul consumatorilor care au acceptat, respectiv nu au acceptat conversia împrumuturilor denominate în franci elvețieni în credite denominate în euro,

– numărul consumatorilor care au acceptat, respectiv nu au acceptat conversia împrumuturilor denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în creditele denominate în kune cu clauză valutară în euro,

– numărul consumatorilor care au acceptat, respectiv nu au acceptat conversia creanțelor rezultate din cauza rezilierii contractului de împrumut denominat în franci elvețieni și creditele denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni,

– soldul creditelor denominate în franci elvețieni și creditelor denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în funcție de tipul de împrumut, respectiv cererile care decurg din rezilierea contractului de împrumut denominat în franci elvețieni și creditele denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, cu o zi înainte de conversie și după conversie, împreună sumele efectului de conversie.

IV b NULITATEA ȘI PROCEDURA JUDICIARĂ

Nulitatea contractului și consecințele nulității

Articolul 19 j

(1) În cazul în care contractul de împrumut încheiat de un creditor sau intermediar de credite, care nu are autorizație de a furniza servicii de creditare de consum, precum și de a interveni în creditul de consum, contractul este nul.

(2) În cazul în care există obligația de restituire a celor primite menționate la alineatul 1 din prezentul articol, consumatorul este obligat să plătească dobândă la suma primită de la data la care decizia de stabilire a nulității rămâne finală.

Amânarea executării

Articolul 19 k

(1) În cazul în care dacă pentru realizarea creanței în temeiul acordului de împrumut cu o organizație internațională este în curs procedura de executare împotriva consumatorilor care au intentat proces pentru a stabili o nulitate, instanța, la propunerea debitorului, va întârzia executarea până la pronunțarea deciziei finale în privința nulității, fără a examina existența altor ipoteze legale de suspendare a executării la propunerea debitorului.

(2) În cazul menționat la alineatul 1 din prezentul articol, executorul nu poate condiționa suspendarea executării prin acordarea cauțiunii.

(3) Propunerea de amânare a executării în temeiul prezentei legi consumatorul ca debitor poate solicita, indiferent dacă a depus o propunere de amânare a executării în cadrul procedurii de executare care este în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Competența judecătorească

Articolul 19 l

(1) În cazul litigiilor care apar în legătură cu un contract de credit consumatorul poate demara procedura împotriva celeilalte părți contractante, fie în instanțele din statul în care cealaltă parte contractantă își are domiciliul sau, indiferent de sediul celeilalte părți contractante, în fața instanței în care consumatorul își are reședința.

(2) Cealaltă parte contractantă poate iniția proceduri împotriva consumatorului, numai în instanțele din statul în care consumatorul își are reședința.

(3) Dispozițiile paragrafelor 1 și 2 din prezentul articol nu aduc atingere dreptului de a depune o cerere reconvențională în fața instanței la care este pe rol acțiunea civilă demarată la plângere.

(4) De la prevederile paragrafelor 1 și 2 din prezentul articol se poate renunța numai printr-un acord:

 1. care a fost încheiat după nașterii litigiului
 2. care permite consumatorului demararea procedurii la o altă instanță decât cea menționată la alineatul 1 din prezentul articol sau
 3. care a fost încheiat între consumator și cealaltă parte contractantă, din care ambele părți contractante, la momentul încheierii contractului, au domiciliul sau reședința obișnuită sau sediul în aceeași țară și prin care se transferă competența instanțelor din acel stat, cu condiția ca acordul să nu fie contrar legislației acelui stat. «.

Articolul 2

După articolul 26 se adaugă articolul 26 a care prevede:

»Articolul 26 a

(1) Cu amendă de la 80.000,00 la 200.000,00 kune va fi sancționat creditorul de la articolul 2, alineatul 1, punctul 2 din prezenta Lege:

– în cazul în care conversia creditelor denominate în franci elvețieni în credite denominate în euro și creditele denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în credite denominate în kune cu clauză valutară în euro nu este realizată în așa fel încât poziția consumatorului cu creditul denominat în franci elvețieni să fie egală cu poziția în care ar fi fost el dacă ar fi utilizat creditul denominat în euro, iar poziția consumatorului cu creditul denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni să fie egală cu poziția în care ar fi fost el dacă ar fi utilizat creditul denominat kune cu clauză valutară în euro, în conformitate cu articolul 19 b din prezenta Lege,

– în cazul în care pentru suma inițială pentru creditele denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni nu a calculat valoarea principalului împrumuturilor denominate în euro și în kune cu clauză valutară în euro, la cursul aplicabil la data plății împrumutului, curs care este egal cu cursul care a fost valabil la acea dată pentru creditele de același tip și durată denominate în euro și kune cu clauză valutară în euro, unde suma autorizată inițial se consideră a fi suma care se află înscrisă în registrele de afaceri ale creditorilor, suma care poate fi mai mare decât suma plătită ca urmare a pierderilor în urma schimbului valutar din cauza vânzării de valută străină, în conformitate cu articolul 19 c, paragraful 1, punctul 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care în locul ratei inițiale a dobânzii contractuale a împrumuturilor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni nu aplică rata dobânzii egală cu rata dobânzii (la suma, tipul și perioada de schimbare) care se aplica creditelor de același tip și durată denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro la data încheierii contractului de credit, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 2 din prezenta Lege,

– în cazul în care planul de rambursare inițial al creditului denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni incluzând toate modificările aduse acestuia, în temeiul căruia se calculează ratele respectiv anuitățile în franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, nu este înlocuit cu un nou plan de rambursare calculat în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctele 1 și 2 din prezenta Lege și pe baza căruia se calculează noile rate respectiv anuități în euro și în kune cu clauză valutară în euro, ținând seama de toate modificările a condițiilor contractuale referitoare la suma, scopul și scadența principalului și cantitatea, tipul și perioada de fluctuație a ratei dobânzii și alte modificări, care pe durata valabilității acordului de credit au cauzat modificarea planului inițial de rambursare și a ratelor respectiv anuităților, în conformitate cu articolul 19 c, paragraful 1, punctul 3 din prezenta Lege,

– în cazul în care sumele plătite pentru satisfacerea ratelor inițiale respectiv a anuităților stabilite în franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni (excluzând plățile efectuate ca și dobânzi de întârziere, taxele și costurile care nu sunt luate în considerare în scopul calculării conversiilor) nu se convertesc în euro și în clauza valutară în euro la cursul valabil la data plății, cursul fiind egal cu cursul pentru creditele de același tip și durată pe care creditorul le acorda la acea dată creditelor denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro, cu condiția ca aceste sume convertite în euro și indexate la euro reprezintă baza pentru decontarea ratelor respectiv a anuităților în euro și clauza valutară în euro stabilite de noul program de rambursare în euro și clauză valutară în euro menționate la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 3 din prezenta Lege, avându-se în vedere ordinea de decontare a sumelor datorate conform condițiilor generale ale creditorilor, dar nu plătesc dobânzi de întârziere, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 4 din prezenta Lege;

– în cazul în care suma totală plătită stabilită în euro și clauza valutară în euro, în modul prevăzut la articolul 19 c alineatul 1 punctul 4 din prezenta Lege care este mai mare decât valoarea totală a ratei sau a anuității în euro și clauza valutară în euro stabilită conform descrierii de la articolul 19 c alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege nu este determinată ca supraplată, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 5 din prezenta Lege,

– în cazul în care suma supraplătită, care nu depășește suma totală a ratei respectiv a anuităților în euro și cu clauza valutară în euro rămasă La 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la articolul 19 c alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege act, nu este utilizată pentru a acoperi ratele viitoare respectiv anuitățile în euro și cu clauză valutară în euro, care va ajunge la scadență la plata ratelor viitoare respectiv a anuităților la suma de până la 50% din rata datorată respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro se poate închide supraplata până când supraplata nu este utilizată în întregime în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care suma supraplătită care depășește suma totală a ratelor respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro rămasă La 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 3 din prezenta Lege, nu este rambursată consumatorului în termen de 60 de zile de la data acceptării conversiei în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5, subpunctul 2 din prezenta Lege,

– în cazul în care suma totală plătită stabilită în euro și cu clauză valutară în euro, astfel cum s-a descris la articolul 19 c punctul 4 din prezenta Lege, care este mai mică decât suma totală a ratelor respectiv a anuităților în n euro și cu clauză valutară în euro, stabilită în modul prevăzut la articolul 19 c, alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege, nu încheie un acord cu consumatorul, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 6 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu determină valoarea rămasă a principalului în euro și kune cu clauză valutară în euro la 30 septembrie 2015, ca și diferență dintre noul plan de rambursare stabilit în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege și sumelor plătite în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 4 din prezenta Lege, și în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 7 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu determină efectul conversiei în modul prevăzut la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 8 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu realizează un calculator și nu îl pune la dispoziția fiecărui consumator, prin intermediul site-urile lor, în conformitate cu articolul 19 d alineatul 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care, înainte de publicarea calculatorului de pe site-ul său nu obține avizul auditorului autorizat sau a expertului că acel calculator este realizat în conformitate cu metoda de calcul prevăzută la articolul 19 c din prezenta Lege iar avizul nu este publicat pe site-ul său, în conformitate cu articolul 19 d alineatul 3 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu trimite consumatorului și / sau persoanelor de la care a avut dreptul să solicite îndeplinirea obligațiilor, în termenul prevăzut și în modul corespunzător calculul de conversie, împreună cu propunerea unui nou acord sau a unui acord modificat de împrumut, în conformitate cu articolul 19 e alineatele 1, 2 și 3 din prezenta Lege,

– în cazul în care pe lângă declarația fiscală despre impozitul pe venit pentru perioada în care în documentele contabile sunt înregistrate cheltuielile prevăzute la articolul 19 h alineatul 1 din prezenta Lege, nu depune și un rezumat cumulativ de conversie calculată prevăzut de articolul 19 e din prezenta Lege în baza căruia s-au înregistrat cheltuielile în documentele contabile, precum și dovezi din care rezultă, fără îndoială, că impozitul pe cheltuieli a fost tratat în conformitate cu dispozițiile articolului 19 h alineatul 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care pe lângă declarația fiscală despre impozitul pe venit, dacă creditorul este supus impozitului pe venit, pentru perioada în care în documentele contabile sunt înregistrate cheltuielile prevăzute la articolul 19 h alineatul 1 din prezenta Lege, nu depune și un rezumat cumulativ de conversie calculată prevăzut de articolul 19 e din prezenta Lege în baza căruia s-au înregistrat cheltuielile în documentele contabile, precum și dovezi din care rezultă, fără îndoială, că impozitul pe cheltuieli a fost tratat în conformitate cu dispozițiile articolului 19 h alineatul 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu prezintă Ministerului Finanțelor, până la data stabilită, un raport privind rezultatele conversiei creditelor în conformitate cu articolul 19 i din prezenta Lege.

(2) Cu amendă de la 10.000,00 până la 50.000,00 de kune va fi sancționată și persoana fizică responsabilă a persoanei juridice pentru contravenția prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol.

(3) Cu amendă de la 80.000,00 până la 200.000,00 de kune va fi sancționat creditorul persoană juridică menționat la articolul 19 a, alineatul 5 din prezenta Lege:

– în cazul în care conversia creditelor denominate în franci elvețieni în credite denominate în euro și creditele denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni în credite denominate în kune cu clauză valutară în euro nu este realizată în așa fel încât poziția consumatorului cu creditul denominat în franci elvețieni să fie egală cu poziția în care ar fi fost el dacă ar fi utilizat creditul denominat în euro, iar poziția consumatorului cu creditul denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni să fie egală cu poziția în care ar fi fost el dacă ar fi utilizat creditul denominat kune cu clauză valutară în euro, în conformitate cu articolul 19 b din prezenta Lege,

– în cazul în care pentru suma inițială pentru creditele denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni nu a calculat valoarea principalului împrumuturilor denominate în euro și în kune cu clauză valutară în euro, la cursul aplicabil la data plății împrumutului, curs care este egal cu cursul care a fost valabil la acea dată pentru creditele de același tip și durată denominate în euro și kune cu clauză valutară în euro, unde suma autorizată inițial se consideră a fi suma care se află înscrisă în registrele de afaceri ale creditorilor, suma care poate fi mai mare decât suma plătită ca urmare a pierderilor în urma schimbului valutar din cauza vânzării de valută străină, în conformitate cu articolul 19 c, paragraful 1, punctul 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care în locul ratei inițiale a dobânzii contractuale a împrumuturilor denominate în franci elvețieni și denominate în kune cu clauză valutară în franci elvețieni nu aplică rata dobânzii egală cu rata dobânzii (la suma, tipul și perioada de schimbare) care se aplica creditelor de același tip și durată denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro la data încheierii contractului de credit, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 2 din prezenta Lege,

– în cazul în care planul de rambursare inițial al creditului denominat în franci elvețieni și denominat în kune cu clauză valutară în franci elvețieni incluzând toate modificările aduse acestuia, în temeiul căruia se calculează ratele respectiv anuitățile în franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni, nu este înlocuit cu un nou plan de rambursare calculat în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctele 1 și 2 din prezenta Lege și pe baza căruia se calculează noile rate respectiv anuități în euro și în kune cu clauză valutară în euro, ținând seama de toate modificările a condițiilor contractuale referitoare la suma, scopul și scadența principalului și cantitatea, tipul și perioada de fluctuație a ratei dobânzii și alte modificări, care pe durata valabilității acordului de credit au cauzat modificarea planului inițial de rambursare și a ratelor respectiv anuităților, în conformitate cu articolul 19 c, paragraful 1, punctul 3 din prezenta Lege,

– în cazul în care sumele plătite pentru satisfacerea ratelor inițiale respectiv a anuităților stabilite în franci elvețieni și în kune cu clauză valutară în franci elvețieni (excluzând plățile efectuate ca și dobânzi de întârziere, taxele și costurile care nu sunt luate în considerare în scopul calculării conversiilor) nu se convertesc în euro și în clauza valutară în euro la cursul valabil la data plății, cursul fiind egal cu cursul pentru creditele de același tip și durată pe care creditorul le acorda la acea dată creditelor denominate în euro și denominate în kune cu clauză valutară în euro, cu condiția ca aceste sume convertite în euro și indexate la euro reprezintă baza pentru decontarea ratelor respectiv a anuităților în euro și clauza valutară în euro stabilite de noul program de rambursare în euro și clauză valutară în euro menționate la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 3 din prezenta Lege, avându-se în vedere ordinea de decontare a sumelor datorate conform condițiilor generale ale creditorilor, dar nu plătesc dobânzi de întârziere, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 4 din prezenta Lege;

– în cazul în care suma totală plătită stabilită în euro și clauza valutară în euro, în modul prevăzut la articolul 19 c alineatul 1 punctul 4 din prezenta Lege care este mai mare decât valoarea totală a ratei sau a anuității în euro și clauza valutară în euro stabilită conform descrierii de la articolul 19 c alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege nu este determinată ca supraplată, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 5 din prezenta Lege,

– în cazul în care suma supraplătită, care nu depășește suma totală a ratei respectiv a anuităților în euro și cu clauza valutară în euro rămasă La 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la articolul 19 c alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege act, nu este utilizată pentru a acoperi ratele viitoare respectiv anuitățile în euro și cu clauză valutară în euro, care va ajunge la scadență la plata ratelor viitoare respectiv a anuităților la suma de până la 50% din rata datorată respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro se poate închide supraplata până când supraplata nu este utilizată în întregime în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care suma supraplătită care depășește suma totală a ratelor respectiv a anuităților în euro și cu clauză valutară în euro rămasă La 30 septembrie 2015, conform graficului de rambursare prevăzut la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 3 din prezenta Lege, nu este rambursată consumatorului în termen de 60 de zile de la data acceptării conversiei în conformitate cu articolul 19 c, alineatul 1, punctul 5, subpunctul 2 din prezenta Lege,

– în cazul în care suma totală plătită stabilită în euro și cu clauză valutară în euro, astfel cum s-a descris la articolul 19 c punctul 4 din prezenta Lege, care este mai mică decât suma totală a ratelor respectiv a anuităților în n euro și cu clauză valutară în euro, stabilită în modul prevăzut la articolul 19 c, alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege, nu încheie un acord cu consumatorul, în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 6 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu determină valoarea rămasă a principalului în euro și kune cu clauză valutară în euro la 30 septembrie 2015, ca și diferență dintre noul plan de rambursare stabilit în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 3 din prezenta Lege și sumelor plătite în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 4 din prezenta Lege, și în conformitate cu articolul 19 c alineatul 1 punctul 7 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu determină efectul conversiei în modul prevăzut la articolul 19 c, paragraful 1, punctul 8 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu creează un calculator și nu îl pune la dispoziția fiecărui consumator, prin intermediul site-urile lor, în conformitate cu articolul 19 d alineatul 1 din prezenta Lege,

– în cazul în care, înainte de publicarea calculatorului de pe site-ul său nu obține avizul auditorului autorizat sau a expertului că acel calculator este realizat în conformitate cu metoda de calcul prevăzută la articolul 19 c din prezenta Lege iar avizul nu este publicat pe site-ul său, în conformitate cu articolul 19 d alineatul 3 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu trimite consumatorului și / sau persoanelor de la care a avut dreptul să solicite îndeplinirea obligațiilor, în termenul prevăzut și în modul corespunzător calculul de conversie, împreună cu propunerea unui nou acord sau a unui acord modificat de împrumut, în conformitate cu articolul 19 e alineatele 1, 2 și 3 din prezenta Lege,

– în cazul în care nu prezintă Ministerului Finanțelor, până la data stabilită, un raport privind rezultatele conversiei creditelor în conformitate cu articolul 19 i din prezenta Lege.

(4) Cu amendă de la 10.000,00 până la 50.000,00 de kune va fi sancționat și creditorul persoană fizică de la articolul 19 a, alineatul 5 din prezenta Lege, pentru contravenția de la alineatul 3 din prezentul articol.

(5) Cu amendă de la 10.000,00 până la 50.000,00 de kune va fi sancționată și persoana responsabilă a creditorului de la articolul 19 a, alineatul 5 din prezenta Lege, pentru contravenția de la alineatul 3 din prezentul articol. «

Articolul 3

Această Lege se va publica în ”Monitorul Oficial”, și va intra în vigoare la data de 30 septembrie 2015.

Clasa: 022-03/15-01/127

Zagreb, 18 septembrie 2015

PARLAMENTUL CROAȚIEI

Președintele

Parlamentului Croației

Josip Leko v.r.

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci