Lista detaliata a proceselor erga omnes ANPC vs banci

DOSAR: 29539/3/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (Pierdut pe fond)
URMATORUL TERMEN: 24-Mar-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
OTP BANK ROMÂNIA S.A.
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT BANCAR IPOTECAR

6.3 Incepand cu data de 01.09.2008 inclusiv, dobanda aplicabila prezentului Credit va fi calculata ca fiind : LIBOR (CHF) la 3 luni +5,5%.
6.4 Incepand cu data de 01.09.2008 inclusiv, Banca isi rezerva dreptul sa revizuiasca rata dobanzii in functie de politica Bancii si de evolutia indicatorului LIBOR (CHF) la 3 luni
6.5 Noile valori ale ratei de dobanda si ratei lunare de platit, vor fi comunicate prin intermediul unei scrisori simple, trimisa la adresa de corespondenta specificata de Client. Clientul convine ca aceasta metoda de notificare este suficienta si renunta la orice plangere si orice opozitie/contestatie ulterioara cu privire la faptul ca aceasta metoda a fost nepotrivita sau insuficienta.
6.6 In cazul in care, ca urmare a modificarii nivelului de dobanda de catre banca, imprumutatul nu va rambursa ratele scadente/restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data trimiterii notificarii privind modificarea dobanzii, se considera ca acesta a acceptat noul procent de dobanda.
7.1 Pentru intarzierile la plata ratelor de capital si/sau a dobanzilor, Clientul datoreaza Bancii dobanzi penalizatoare.
7.3 rata de dobanda penalizatoare este egala, la orice moment pe durata derularii Creditului, cu rata de dobanda curenta in vigoare , plus 10%.
8.7 Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul taxelor si comisioanelor, fara consimtamantul Clientului. Noul nivel al taxelor si comisioanelor va fi publicat in Tariful de comisioane si va fi afisat la sediile bancii.

 


DOSAR: 19370/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond
URMATORUL TERMEN: 20-Mar-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PIRAEUS BANK ROMANIA SA
GHEORGHESCU MARIUS
ASOCIATIA ROMANA A BANCILOR
ROSU ADRIAN EUGEN
ROSU IOANA LAURA
BURTAN FLORINA MIHAELA
BURTAN ION
OBIECT DOSAR:

CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU GARANTIE IMOBILIARA

Art 1.3 – “Pentru Creditul acordat IMPRUMUTATUL va plati Bancii urmatoarele comisioane:
c) in situatia in care IMPRUMUTATUL solicita si Banca accepta, modificarea valutei sau altor conditii ale creditului, Banca poate percepe un comision de conversie de 3,0% minim 100 EUR sau echivalent USD/RON/CHF), aplicat la soldul creditului.”
SECTIUNEA 5 – DOBANDA
Art. 5.1 Dobanda la CREDITUL acordat este stabilita ca un procent anual si este, la data incheierii CONTRACTULUI, cea mentionata la Art. 1.2. In cazul tipului de dobanda variabila, aceasta se revizuieste la fiecare 3 luni in functie de noua valoare a indicelui de referinta si marja bancii, prima modificare avand loc la 6 luni si la data tragerii. Dobanda este stabilita in functie de indicele de referinta la care se adauga marja variabila a bancii, care la data incheierii contractului este cea mentionata la Art.1.2. Dobanda se poate modifica in functie de variatia indicelui de referinta si a marjei, conform deciziei bancii. In cazul in care indicele de referinta variaza cu minim 0.25 puncte procentuale (in plus/minus) fata de valoarea initiala a acestora la cea mai recenta modificare, dupa caz, banca poate modifica Dobanda in consecinta, in orice moment, conform deciziei sale. Noul procent de dobanda se aplica asupra soldului existent al CREDITULUI la data modificarii acesteia.
Art 5.4 Avand in vedere faptul ca dobanda poate varia in functie de indicele de referinta, informatie publica, Imprumutatul este obligat sa urmareasca fluctuatiile indicelui de referinta si sa se prezinte la banca ori de cate ori este necesar pentru a primi noul Grafic de rambursare aferent considerat acceptat automat de catre IMPRUMUTAT/CO-PLATITOR si GARANT, fara a fi necesara semnatura lor si indiferent daca acestia au primit sau nu Graficul de Rambursare. In cazul in care banca modifica marja, conform deciziei sale, noua rata a dobanzii va si comunicata IMPRUMUTATULUI prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire impreuna cu noul Grafic de rambursare aferent considerat acceptat automat de catre IMPRUMUTAT.” In cazul majorarii dobanzii, ca urmare a maririi marjei bancii, Imprumutatul are dreptul sa declare Bancii, in interval de 30 de zile de la comunicarea ratei dobanzii, ca nu accepta noile rate ale dobanzii. In aceasta situatie, Imprumutatul se obliga sa restituie Limita de creditare pe care a utilizat-o impreuna cu dobanzile si comisioanele datorate pana la data platii in acelasi interval de 30 de zile, Banca nepercepand costuri suplimentare. Daca termenul de mai sus este depasit, se considera ca Imprumutatul a acceptat modificarea dobanzii.
Art 5.5 Pentru orice sume datorate si neplatite la scadentele prevazute in prezentul CONTRACT, IMPRUMUTATUL / CO-PLATITORUL / GARANTUL va plati BANCII penalitati stabilite sub forma unor dobanzi penalizatoare de 4% anual, peste dobanda curenta pentru CREDITUL restant si alte restante si de 4% anual pentru dobanda restanta a caror sume se vor calcula zilnic, pro rata temporis, incepand cu data scadentei si pana la data platii integrale a acestor sume de catre IMPRUMUTAT / CO-PLATITOR / GARANT si se vor adauga la suma ratelor lunare, cuantumul dobanzilor penalizatoare putand depasi sumele asupra carora sunt calculate.
SECTIUNEA 6 – RAMBURSARE
Art 6.3 IMPRUMUTATUL este obligat ca cel tarziu in ziua scadentei sa constituie suma necesara rambursarilor in contul curent deschis la BANCA, la valuta prevazuta in Graficul de Rambursare.IMPRUMUTATUL/CO-PLATITORUL/GARANTUL mandateaza BANCA sa debiteze unilateral orice cont al IMPRUMUTATUL/CO-PLATITORUL / GARANTUL deschis la BANCA, de unde acesta poate incasa orice suma datorata de IMPRUMUTAT/CO-PLATITOR/ GARANT, la scadentele prevazute in prezentul CONTRACT. Daca moneda oricarui astfel de cont difera de moneda in care sunt datorate obligatiile de plata, BANCA poate utiliza disponibilitatile respective pentru a cumpara o suma egala cu cea in moneda obligatiilor de plata, aplicand cursul sau de schimb si poate debita contul respectiv cu costul aferent cumpararii si alte taxe, dupa caz.”

 


DOSAR: 26852/3/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (Pierdut pe fond)
URMATORUL TERMEN: 16-Mar-2017 12:00
PARTI:
BANCPOST SA
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCPOST SA LA GRIGORESCU, ŞTEFĂNICĂ ŞI ASOCIAŢII SPARL
BECE DUMITRU
OBIECT DOSAR:

Art 4.1 Pentru perioada cuprinsa intre data primei trageri din contul de credit si 12 luni, rata dobanzii este fixa. Dupa aceasta perioada dobanda curenta se calculeaza in functie de Indicele de referinta stability de Banca pentru creditele ipotecare acordate in CHF, Indicele de referinta al Bancii pentru creditul ipotecar se stabileste in functie de costul surselor de finantare si evolutia dobanzii la creditele ipotecare de pe piata bancara din Romania, se publica in presa si se afiseaza la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii.
Art 4.2 Nivelul dobanzii variabile este egal cu Indicele de referinta al Bancii pentru creditul ipotecar acordat in CHF plus o marja de 0 puncte procentuale.
Art 4.3 Pe parcursul derularii creditului , cu exceptia perioadei mentionate la art.4.1, nivelul dobanzii curente se poate schimba in functie de evolutia Indicelui de referinta stabilit de Banca.
Art 4.5 In cazul modificarii nivelului ratei dobanzii, noua rata a dobanzii se va aplica automat la valoarea soldului existent la data modiifcarii acesteia.
Art 4.11 lit b) Pentru creditul acordat, Imprumutatul va plati urmatoarele comisioane: comision de administrare lunara a creditului de 0,10% aplicat la valoarea soldului creditului.
Art 5.1 Rambursa ratelor lunare se va face in valuta in care s-a acordat creditul, la o data de scadenta stabilita de Imprumutat, incepand cu luna urmatoare acordarii creditului.
Art 5.11 Imprumutatul autorizeaza Banca sa debiteze contul automat conturile sale in lei/valuta deschise la Banca cu sumele declarate conforme prezentului Contract, pe masura ce acestea devin scadente. Pana la limita sumelor datorate, Imprumutatul autorizeaza Banca sa faca in numele si pe contul sau orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de Imprumutat in conturile sale curente in moneda prezentului Contract.

 


DOSAR: 434/2/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (castigat pe fond)
URMATORUL TERMEN: 06-Mar-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
ALPHA BANK ROMÂNIA SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACTUL DE FACILITATE SI GARANTIE REALA SI MOBILIARA

Art. 5.1.: “Dobanda este compusa din dobanda de Baza a bancii care la data incheierii prezentului contract este de 8.25% p.a. si este revizuibila periodic de catre banca pe toata perioada prezentului contract pana la rambursarea integrala a datoriilor catre banca, in functie de conditiile dominante ale pietei sau a modificarilor circumstantelor in care aceasta a fost initial stabilita, precum si in raport cu politicile de creditare ale bancii. Schimbarea ratei dobanzii nu va constitui un amendament la prezentul contract, nefiind necesara inchieierea unui act aditional.
Dobanda este datorata si se plateste impreuna cu rata de capital si comisionul de risc conform scadentarului de plata.” Consumatorul este doar notificat prin clauza contractuala, ca informarea asupra acestui cost se face prin procedura prevazuta la art. 9.3 din contract: “orice modificare survenita pe durata contractului de credit adupra dobanzii sau a costurilor intervenite ulterior datei semnarii (…) sau prin publicarea intr-un cotidian national sau prin scrisoare recomandata.”
La art. 5.3 din contract este prevazut “Imprumutatul/Co-debitorul va plati bancii un comision de administrare reprezentand 3% din valoarea creditului. (…)Imprumutatul/Co-debitor se obliga sa plateasca comisionul de administrare la valoarea creditului ramas de rambursat.”
La art. 5.8 este prevazut: “comision de risc se aplica lunar, la soldul creditului ramas de rambursat si este inclus in rata lunara.
In prezent comisionul de risc aplicabil prezentei facilitati este de 0.30%. (…) Banca apreciaza ca imprumutatul se incadreaza intr-o alta clasa de risc decat cea avuta in vedere la semnarea prezentei Facilitati.”

 


DOSAR: 14487/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond ((s-a respins apelul intervenientului))
URMATORUL TERMEN: 28-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCA ROMANEASCA SA MEMBRĂ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE
VARTOLOMEI MIHAI ADRIAN
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT DE NEVOI PERSONALE

Art. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI
2.Creditul va fi restituit in aceeasi valuta
Art. 5 – COMISIOANE
1.Pentru creditul acordat IMPRUMUTATUL va plati urmatoarele comisioane:
d) Comision de monitorizare credit: 0.2000% flat, calculat asupra sumei aprobate a creditului si se va achita lunar impreuna cu rata de credit;
Art. 6 – DOBANZI
1. Pentru creditul pus la dispozitie de BANCA, Imprumutatul va plati:
a) O dobanda variabila de 9.9240% compusa din indicele de referinta Dobanda de Referinta a Bancii la care se adauga Marja de 4.9750%, dobanda fiind revizuibila in functie de evolutia Dobanzii de Referinta
Art. 8 – RAMBURSAREA CREDITULUI 1.Orice plata efectuata de Imprumutat in vederea rambursarii creditului se va face in moneda in care a fost acordat creditul.
Art. 9 – ALTE CONDITII DE PLATA IMPRUMUTATUL CODEBITORUL autorizeaza BANCA sa preia din disponibilitatile detinute de acesta in conturile sale in lei/valuta deschise la BANCA sumele datorate conform prezentului contract, pe masura ce acestea devin scadente, prin debitarea automata a conturilor respective. In limita sumelor datorate, IMPRUMUTATUL/CODEBITORUL autorizeaza BANCA sa faca in numele si pe contul sau orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de IMPRUMUTAT/CODEBITOR in conturile sale de disponibilitati in moneda prezentului CONTRACT, la cursul practicat de BANCA, in ziua operarii. Eventualele diferente de schimb valutar sunt in sarcina IMPRUMUTATULUI. Daca exista mai multe conturi de disponibilitati ale IMPRUMUTATULUI/CODEBITORULUI la BANCA, ordinea de indestulare a BANCII este mai intai din contul in valuta prezentului contract. La punctul 1.2.2.1. Dobanda curenta : 1.Rata Dobanzii Variabile, care se aplica la soldul creditului, este compusa din Indicele de Referinta ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni, potrivit monedei Creditului, la care se adauga Marja Bancii in cuantum de 7,38%. Rata Dobanzii variabile este revizuibila si se aplica din datele de 25 februarie, 25 Mai, 25 August, si 25 Noiembrie, in functie de Indicele de referinta ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni – determinat pe baza monedei Creditului, conform valorii indicelui de referinta valabil in data de 15 Februarie, 15 Mai, 15 August si 15 Noiembrie.
Art. 5 – COMISIOANE
din contractul de credit mai sus amintit, deoarece la pct. 1, lit. b este prevazut: “Comision de administrare a creditului: 0,00% flat calculat asupra sumei creditului contractat; se achita din credit la data efectuarii primei utilizari din c

 


DOSAR: 26518/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (cauza suspendata pana la solutionarea caii de atac impotriva incheierii de respingere a cererii de interventie)
URMATORUL TERMEN: 28-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA
ASOCIATIA ROMANA A BANCILOR
ASOCIATIA ROMANA A BANCILOR- CU SEDIUL ALES LA SCA TUCA ZBÎRCEA & ASOCIAŢII
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT BANCAR IPOTECAR

Art.1.2 Tip Dobanda : fixa in primele 12 luni de la tragerii creditului, dupa aceea, variabila in functie de Indice de referinta : LIBOR la 3 luni si marja bancii: 4.1 puncte procentuale pe an; Dobanda fix ape primul an 4,4 puncte procentuale; Durata creditului 24 ani;
Art.5.1 Dobanda la CREDITUL acordat este stabilita ca un procent anual si este, la data incheierii CONTRACTULUI, cea mentionata la Art.1.2
Art.5.2 Avand in vedere faptul ca dupa primele 12 luni, dobanda poate varia in functie de indicele de referinta, informative publica, imprumutatul este obligat sa urmareasca fluctuatiile indecelui de referinta si sa se prezinte la banca pentru a primi noul Grafic de rambursare afferent considerat acceptat automat de catre IMPRUMUTAT/COPLATITOR si GARANT fara a fi necesara semnatura lor. Noua dobanda se va aplica indifferent daca IMPRUMUTATUL/COPLATITORUL ORI GARANTUL se prezinta sau nu la Banca in vederea ridicarii Graficului de rambursare, Banca fiind exonerate de orice obligatie de informare. In cazul in care Banca modifica marja, conform deciziei sale, noua rata a dobanzii va fi comunicata IMPRUMUTATULUI prin scris are recomandata cu confirmare de primire impreuna cu noul Grafic de rambursare aferent considerat acceptat de catre IMPRUMUTAT. In cazul majorarii marjei din component dobanzii IMPRUMUTATUL/COPLATITORUL/GARANTUL are/au dreptul sa declare intr-un interval de 30 de zile de la comunicarea noii rate a dobanzii ca nu accepta noul nivel al marjei. In aceasta situatie, IMPRUMUTATUL/COPLATITORUL/GARANTUL se oblige sa restituie restul de credit datorat si dobanzile datorate pana la data platii in acelasi interval de 30 de zile Banca nepercepand comision de rambursare anticipate.
Art.6.3 IMPRUMUTATUL este obligat ca cel tarziu in ziua scadentei sa constituie suma necesara rambursarilor in contul current deschis la BANCA, in valuta prevazuta in Graficul de Rambursare.

 


DOSAR: 29327/3/2014, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel
URMATORUL TERMEN: 21-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA
OBIECT DOSAR:

[Necompletat]

 


DOSAR: 26515/3/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (castigat pe fond)
URMATORUL TERMEN: 17-Feb-2017 12:00
PARTI:
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR (ARB)
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
CREDIT EUROPE BANK ROMÂNIA SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT SI DE GARANTIE

Art.4.1 lit.b Un procent de dobanda variabil egal cu EURIBOR la 6 luni + o marja de 4%, aplicabil pentru restul perioadei de derulare a creditului. Cotatia EURIBOR 6M EUR este cea de la 31 decembrie din fiecare an si se aplica incepand cu 1 ianuarie si pana la 30 iunie anul urmator, iar cotatia de la 30 iunie se aplica incepand cu 1 iulie si pana la 31 decembrie din acelasi an. In cazul revizuirii nivelului dobanzii conform art.4.1 lit (b), creditorul va notifica Imprumutatul si/sau Codebitorul (daca este cazul) asupra noilor nivele de dobanda cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora, prin afisare la sediile Credit Europe Bank (Romania) S.A., pe site-ul bancii sau prin intermediul unui extras de cont, ce se va furniza la cerere. Noul nivel al dobanzii se aplica la soldul curent al Creditului existent la data modificarii. Imprumutatul, Codebitorul (daca este cazul) se obliga sa se prezinte la sediul bancii pentru a ridica noul grafic de rambursare.
Art. 4.3 Pentru plata cu intarziere a oricaror sume ce decurg din prezentul Contract, Imprumutatul si/sau codebitorul si Garantul (daca este cazul) se obliga sa plateasca in favoarea Bancii penalitati in cuantum de 50% peste dobanda stabilita conform art.4.1 din contract. Penalitatile se calculeaza zilnic de la data scadentei si pana la data achitarii integrale efective, asupra tututror sumelor nerambursate la termenele stabilite conform prezentului Contract, putand depasi cuantumul Creditului acordat.
Art. 5.1 Comisioanele si costurile aferente Creditului sunt urmatoarele : b) Comision de acordare 1.696 CHF, reprezentand 1,6% aplicat la suma solicitata; c) Comision de administrare lunar: 0,1% aplicat la valoarea soldului creditului perceput impreuna cu rata;
Art. 5.2 Creditorul are dreptul sa revizuiasca nivelul costurilor in functie de evolutia pietei sau de acordurile incheiate cu parteneri externi si societati de intermediere. Creditorul va aduce la cunostinta imprumutatului, codebitorului (daca este cazul) noul nivel al costurilor prin afisare la sediile Credite Europe bank (Romania) S.A. sau pe site-ul bancii, cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora. Efectuarea de catre Imprumutatul sau Codebitor (daca este cazul) a platilor prin intermediul unuia dintre partenerii Credite Europe bank (Romania) S.A. mentionati mai sus, presupune ca acesta a luat la cunostinta de nivelul costurilor percepute, costuri pe care le accepta si le plateste odata cu achitarea ratei contractuale.

CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT SI DE GARANTIE

Art.4.3 Creditorul va avea dreptul, fara a fi insa obligat in nici un fel, sa revizuiasca nivelul dobanzii, dupa primul an de la prima utilizare a Creditului, in functie de indicele de referinta LIBOR 6M + 3,5% p.a. Cotatia LIBOR ^M este cea de la 31 decembrie din fiecare an si se aplica incepand cu 1 ianuarie si pana la 20 iunie anul urmator, iar cotatia de la 30 iunie se aplica incepand cu 1 iulie si pana la 31 decembrie din acelasi an. Creditorul va instiinta Imprumutatul asupra noilor nivele de dobanda prin afisare la sediile Mandatarului Creditorului Credite Europe Bank (Romania) S.A. sau pe site-ul Credite Europe Bank, la momentul intrarii in vigoare. In cazul in care Imprumutatul, in termen de 10 zile de la data modificarii dobanzii, nu restituie integral Creditul, dobanda si orice alte sume datorate, Creditorul va considera acceptat noul nivel de dobanda. Noul nivel al dobanzii se aplica la soldul curent al creditului existent la data modificarii. Imprumutatul va obtine, la cerere, graficul de rambursare la zi, in cazul in care dobanda aplicabila Creditului se majoreaza.
Art.4.4 Pentru plata cu intarziere a oricaror sume ce decurg din prezentul contract, Imprumutatul se obliga sa plateasca dobanda majorata Creditorului, in cuantum de 10% p.a. peste dobanda curenta stabilita conform art.4.1. si 4.3. din contract. Dobanda majorata se calculeaza zilnic de la data scadentei si pana la data achitarii integrale efective, asupra tututror sumelor nerambursate la termenele stabilite conform prezentului Contract, putand depasi cuantumul Creditului acordat.
Art. 5.1 Comisioanele si costurile aferente Creditului sunt urmatoarele : b) Comision de acordare 2.958 CHF, reprezentand 2% din valoarea totala a Creditului, platibil integral la data semnarii prezentului contract sau cel mai tarziu la data primei trageri din creditul aprobat; c) Comision de administrare lunar : 0,15% platibil incepand cu data scadentei a 13-a;
Art.6.1 Rambursarea ratelor de credit se va face in valuta in care a fost acordat creditul. Rambursarile se vor face lunar, in rate ce includ principalul, dobanda lunara si comisionul lunar de administrare, in conformitate cu graficul de rambursare care este parte integranta din prezentul contract si va fi anexat la prezentul contract la data efectuarii primei trageri din credit.
Art.6.2 Valoarea ratelor se poate modifica automat ca urmare a modificarii ratei dobanzii curente in conditiile stipulate la pct.4.1 si 4.3 si/sau comisionului de administrare, conform art.5.2, ca urmare a tragerilor efectuate, pentru credite acordate in mai multe transe, ca urmare a reesalonarii sau rescadentarii si ca urmare a rambursarilor partiale efectuate in avans conform art.6.6 – 6.7 din prezentul contract.

 


DOSAR: 1192/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond
URMATORUL TERMEN: 15-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA CU SEDIUL ALES LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT IMOBILIAR PENTRU CUMPARARE IMOBIL FLUX OPTIONAL

Potrivit art 5 din contract, “dobanda curenta este de …% pe an si este fixa in primul an si variabila ulterior. Dupa aceasta data dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile BCR la care se adauga … puncte procentuale”
Comision de administrare care potrivit art 8 lit c din contract este in valoare de 65 euro lunar reprezentand un procent de … % din valoarea creditului contractat

CONTRACTUL DE CREDIT IMOBILIAR PENTRU CUMPARARE IMOBIL

Potrivit art 5 dobanda curenta este de …% pe an si este fixa in primul an si variabila ulterior. Dupa primul an dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR la care se adauga … pp Comision de administrare care potrivit art 8 lit c din contract este in valoare de … euro lunar reprezentand un procent de …% din valoarea creditului contractat Contractul de credit nenominalizat garantat cu garantii reale Potrivit art 5 dobanda curenta a fost initial …% pe an si ulterior variabila incluzand o marja de risc client 0.
Art 2.2 din Conditii Generala de creditare, anexa la contractul de credit nr 764 din 05.10.2004 “pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica marja de risc client fara consimtamantul clientului, noul nivel aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea marjei de risc client conduce la recalcularea dobanzii curente”

CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR MAXICREDIT SUPER BCR

Potrivit art 5 din contract dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga o marja fixa de … pp.

 


DOSAR: 1106/2/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (suspendat pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre CCR)
URMATORUL TERMEN: 02-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
ASOCIAŢIA PARAKLETOS
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR CU SEDIUL ALES
MIHALCEA ADINA ISABELLE
POPA MIHAI- DĂNUŢ
SOVAN TEODOR cu dom. ales
SOVAN MIRELA cu dom. ales
BALINT ZOLTAN
BONTEA RĂZVAN CĂTĂLIN
ENE MIOARA DANIELA
ORMIDEAN TIBERIU LUCIAN
FILOTE MARIUS IULIAN
PETRESCU EMANUEL ALEXANDRU
CONDEI LUCIAN CĂTĂLIN
CONDEI DANIELA
GROSU TATIANA LENUŢA
LUCA MARIAN NICOLAE
LUCA CARMEN
GHERGHIN ALINA CLAUDIA cu dom .ales
MINCIUNĂ FLORINEL
OBIECT DOSAR:

Clauze abuzive referitoare la modificarea dobanzii, comisionul de administrare si comisionul de risc. contractul de trezorerie nenominalizat, in contract la art 4 se prevede: “la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de …. pe an si este fixa in primele 3 luni si variabila ulterior. Dobanda fixa se mentine constanta pe o perioada de 3 luni , incepand cu data primei trageri- aceasta fiind de drept data de ……….- cu exceptiile prevazute la pct 7 si 8. Dupa aceasta data, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga….pp.
Conform Conditiilor Generale de creditare – ce completeaza contractul cu Conditiile Speciale – si care sunt parte integranta din contractul de credit se prevede la Art 2.10, lit a) ca: “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobanzii curente(%) conduce la reclacularea dobanzii datoarate”. – contractul de credit maxicredit cu ipoteca cu dobanda fixa 1 an pentru nevoi personale.
In contract la art 5 se prevede: la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de …% pe an si este fixa in primele 12 luni, si variabila ulterior. Dobanda fixa se mentine constant ape o perioada de 12 luni incepand cu data primei trageri cu exceptiile prevazute la pct 7 si 8. Dupa aceasta data, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga ….pp Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractul de credit se prevede la Art 2.10, lit a, : “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent . Modificarea dobanzii curente(%) conduce la recalcularea dobanzii datoarate”.
Contractul de trezorerie nenominalizat cu dobanda fixa in primele 3 luni. In contract la art 5 se prevede: la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de …% pe an si este fixa in primele 3 luni si administrata ulterior. Dobanda fixa se mentine constanta pe o perioada de 3 luni , incepand cu data primei trageri, cu exceptiile prevazute la pct 7 si 8. Dupa aceasta data, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta administrata, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga …pp. Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractual de se prevede la Art 2.10, lit d, – pentru creditele cu dobanda administrata : “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda de referinta administrata, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de evolutia pietei, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent . Modificarea dobanzii curente(%) conduce la reclacularea dobanzii datorate”.
Art 2.11. lit b) din conditiile generale de creditare anexa la contract prevede : “Noul procent de dobanda de referinta administrata va fi afisat la sediul bancii la data intrarii in vigoare a modificarii, iar dobanda rezultata se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii. In cazul in care, in urma modificarii nivelului dobanzii de catre banca, Imprumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente(fara costuri suplimentare) in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca Imprumutatul a acceptat noul nivel al dobanzii.”
Contractul de credit Camin Super cu ipoteca, cu o dobanda fixa pe 1 an – In contract, la art 5 se prevede: la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de ……..% pe an si este fixa in primele 12 luni, si variabila ulterior. Dobanda fixa, se mentine constanta pe o perioada de 12 luni , incepand cu data primei trageri, cu exceptiile prevazute la pct 7 si 8. Dupa aceasta data, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga …pp Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractul de credit se prevede la Art 2.10, lit a, : “ Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent . Modificarea dobanzii curente(%) conduce la reclacularea dobanzii datoarate”.
Contractul de trezorerie nenominalizat – In contract la art 5 se prevede: la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de …. % pe an si este variabila. Dobanda curenta este formata din dobanda variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga …. pp. Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractual de se prevede la Art 2.10, lit a, : “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobanzii curente(%) conduce la recalcularea dobanzii datorate”. – contractul de credit de trezorerie nenominalizat – In contract la art 5 se prevede: la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de ……… pe an si este revizuibila semestrial. Dobanda curenta este formata din dobanda de referinta revizuibila semestrial, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga ……….pp. Cotatia dobanzii de referinta revizuibila semestrial este cea de la 30 septembrie din fiecare an si se aplica de la 01 octombrie pana la 31 martie anul urmator, respectiv cea de la 31 martie din fiecare an si se aplica de la 01 aprilie pana la 30 septembrie din acelasi an. Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractual de se prevede la Art 2.10, lit d – dobanda revizuibila semestrial: “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda de referinta revizuibila semestrial, fara consimtamantul imprumutatului, in functie de costul resurselor de creditare, dar la data de 30 septembrie si 30 martie ale anului, noul procent de dobanda aplicandu-se de la 01 oct, la soldul creditombrie respectiv 01 aprilie la soldul creditului existent . Modificarea nivelului dobanzii de referinta revizuibila semestrial conduce la reclacularea dobanzii datoarate”. In cazul in care, in urma modificarii nivelului dobanzii de catre banca, Imprumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca Imprumutatul a acceptat noul nivel al dobanzii.”
Desemenea au mai fost transmise catre instanta si clauzele referitoare la comisioane astfel:
– comision de administrare de ……….lunar, reprezentand procent de ……….din valoarea creditului;
– comision de urmarire riscuri de …….lunar, reprezentand un procent de ………din valoarea creditului contractat.
In Conditiile Generale de creditare – anexa la contractul de credit se preved urmatoarele clauze contractuale:
Art 3.7 – Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor in functie de evolutia pietei finaciar-bancare. In cazul modificarii nivelului comisioanelor in sensul majorarii acestora, banca va notifica imprumutatul in momentul in care intervine aceasta modificare, prin afisare la sediul bancii sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In cazul in care imprumutatul nu este de acord cu noul nivel al comisioanelor, are dreptul sa ramburseze anticipat creditul si sa achite dobanzile aferente in termen de 10 zile de la data notificarii. In caz contrar, partile convin ca imprumutatul accepta in mod tacit noile niveluri ale comisioanelor.
Art 3.8 – Comisionul de urmarire riscuri se calculeaza flat, prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat. Clientul achita comisionul de urmarire riscuri lunar, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de urmarire riscuri se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile din luna.
Art 3.9 – Comisionul de admninistrare este in suma fixa lunara si se calculeaza prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat. Clientul achita comisionul de admninistrare, odata cu rata de credit si dobanda. Comisionul de administrare se percepe integral, inclusiv pentru fractiunile din luna.

 


DOSAR: 3541/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond
URMATORUL TERMEN: 02-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
ING BANK NV AMSTERDAM
OBIECT DOSAR:

[Necompletat]

 


DOSAR: 14484/3/2015***, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond
URMATORUL TERMEN: 01-Feb-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCA ROMÂNEASCĂ SA MEMBRĂ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE
ASOCIATIA PARAKLETOS
SALBATECU DANIELA ELENA
SALBATECU IULIAN ALIN
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT BANCAR IPOTECAR

Art. 8 – Rambursarea creditului, pct. 8.1 Orice plata efectuata de Imprumutat in vederea rambursarii creditului se va face in moneda in care a fost acordat creditul.

 


DOSAR: 4516/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond
URMATORUL TERMEN: 31-Jan-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
RAIFFEISEN BANK SA
OBIECT DOSAR:
[Nespecificat]


DOSAR: 33588/3/2014*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond
Ultimul termen: 30-Jan-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
ALPHA BANK ROMÂNIA SA CU SEDIUL ALES LA SCP “DRAGNE ŞI ASOCIAŢII”
CRISTESCU ŞTEFAN – DANIEL
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR CU DOBANDA FIXA IN PRIMII DOI ANI SI DOBANDA VARIABILA INCEPAND CU LUNA A 25-A A CREDITULUI

Au fost analizate contracte cu actele aditionale implementate tacit conform OUG nr. 50/2010 care prevad dobanda variabila raportata la indici de referinta si marja. In urma analizarii s-a constatat faptul ca dobanda nu a fost modificata pe motiv ca media indicilor de referinta nu s-a modificat in conformitate cu clauza mai jos mentionata. Aceasta clauza este prevazuta in contractele initiale si nu a fost amendata prin actele aditionale de implementare a prevederilor OUG nr. 50/2010.
“Rata Dobanzii de Referinta se va actualiza semestrial de catre Banca, la 1 ianuarie, respectiv 1 iulie si se va determina in baza cotatiei EURIBOR 6M valabila in ultima zi lucratore a lunii decembrie, respectiv iunie. Cotatia EURIBOR 6M valabila in ultima zi lucratoare a lunii decembrie, respectiv iunie este cotatia comunicata de Banca Centrala Europeana cu doua zile inainte. In situatia in care diferenta dintre cotatia EURIBOR 6 M valabila in ultima zi lucratoare a lunii decembrie, respective iunie, si cotatia EURIBOR 6M utilizata la ultima actualizare este mai mica de +/-35 pp(+/- 0,35%), rata dobanzii de referinta nu se va modifica si va ramane in continuare valabila pentru urmatoarele 6 luni. Prin exceptie, in cazul in care in perioada de 6 luni dintre doua actualizari, diferenta dintre cotatia EURIBOR 6M valabila in ultima zi lucratoare a oricarei luni si cotatia EURIBOR 6 M utilizata la ultima actualizare este de minimum +/-75 pp (+/- 0,75%), Banca va modifica rata Dobanzii de Referinta, incepand cu prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat diferenta”.

 


DOSAR: 26853/3/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (Pierdut pe fond)
Ultimul termen: 12-Jan-2017 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA CU SEDIUL ALES LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT SI DE GARANTIE

Art 4.3 Creditorul va avea dreptul, fara a fi insa obligat in nici un fel, sa revizuiasca nivelul dobanzii, dupa primul an de la prima utilizare a Creditului, in functie de indicele de referinta LIBOR 6M + 3,5% p.a. Cotatia LIBOR 3M este cea de la 31 decembrie din fiecare an si se aplica incepand cu 1 ianuarie si pana la 20 iunie anul urmator, iar cotatia de la 30 iunie se aplica incepand cu 1 iulie si pana la 31 decembrie din acelasi an. Creditorul va instiinta Imprumutatul asupra noilor nivele de dobanda prin afisare la sediile Mandatarului Creditorului Credite Europe Ipotecar IFN S.A. sau pe site, la momentul intrarii in vigoare. In cazul in care Imprumutatul, in termen de 10 zile de la data modificarii dobanzii, nu restituie integral Creditul, dobanda si orice alte sume datorate, Creditorul va considera acceptat noul nivel de dobanda. Noul nivel al dobanzii se aplica la soldul curent al creditului existent la data modificarii. Imprumutatul va obtine, la cerere, graficul de rambursare la zi, in cazul in care dobanda aplicabila Creditului se majoreaza.
Art 4.4 Pentru plata cu intarziere a oricaror sume ce decurg din prezentul contract, Imprumutatul se obliga sa plateasca dobanda majorata Creditorului, in cuantum de 10% p.a. peste dobanda curenta stabilita conform art.4.1. si 4.3. din contract. Dobanda majorata se calculeaza zilnic de la data scadentei si pana la data achitarii integrale efective, asupra tututror sumelor nerambursate la termenele stabilite conform prezentului Contract, putand depasi cuantumul Creditului acordat.
Art 5.1 Comisioanele si costurile aferente Creditului sunt urmatoarele : b) Comision de acordare 2.958 CHF, reprezentand 2% din valoarea totala a Creditului, platibil integral la data semnarii prezentului contract sau cel mai tarziu la data primei trageri din creditul aprobat; c) Comision de administrare lunar : 0,15% platibil incepand cu data scadentei a 13-a;
Art 6.1 Rambursarea ratelor de credit se va face in valuta in care a fost acordat creditul. Rambursarile se vor face lunar, in rate ce includ principalul, dobanda lunara si comisionul lunar de administrare, in conformitate cu graficul de rambursare care este parte integranta din prezentul contract si va fi anexat la prezentul contract la data efectuarii primei trageri din credit.
Art 6.2 Valoarea ratelor se poate modifica automat ca urmare a modificarii ratei dobanzii curente in conditiile stipulate la pct.4.1 si 4.3 si/sau comisionului de administrare, conform art.5.2, ca urmare a tragerilor efectuate, pentru credite acordate in mai multe transe, ca urmare a reesalonarii sau rescadentarii si ca urmare a rambursarilor partiale efectuate in avans conform art.6.6 – 6.7 din prezentul contract.

 


DOSAR: 20993/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (Castigat partial)
Ultimul termen: 15-Dec-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANC POST SA
ANGHEL DAN-TIBERIU CU DOM ALES LA CAB AV RADU CORA CRISTINA
MAN ROMI CU SEDIUL PROCESUAL ALES
POP CAMELIA-LACRAMIOARA CU DOM ALES LA CAB AV RADU CORA CRISTINA
MAN OTILIA – CU SEDIUL PROCESUAL ALES
OARCEA CORNEL IULIAN
CIRCIUMARU RAMONA MIHAELA( FOSTĂ NEDELEA)
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT PENTRU CONSUM GARANTAT CU IPOTECA, PRECUM SI CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR

Art. IV – Dobanzi si Comisioane pct. 4.1, pct. 4.5 si pct. 4.10 lit.b) din contractul de credit, care mentioneaza
4.1. Pentru perioada cuprinsa intre data primei trageri din contul de credit si 12 luni, rata dobanzii este fixa. Dupa aceasta perioada, dobanda este variabila
4.5. Pe parcursul derularii contractului, cu exceptia perioadei mentionate la pct. 4.1, banca isi rezerva dreptul de a modifica dobanzile si comisioanele bancare. Modificarea dobanzii va fi operata in luna de referinta la data scadentei prevazuta in contractul de credit. Instiintarea imprumutatului privind modificarea dobanzilor si comisioanelor bancare se face de catre banca prin afisare la sediul unitatii sau prin notificare scrisa. In cazul modificarii dobanzilor se modifica si graficul de rambursare. Imprumutatul poate accepta sau refuza modificarea. Neprecizarea punctului de vedere pana la urmatoarea scadenta a creditului de la data modificarii dobanzii, comisioanelor si taxelor bancare se considera acceptare tacita. In situatia neacceptarii de catre imprumutat a modificarii dobanzii si comisioanelor bancare are dreptul sa denunte unilateral contractul rambursand in avans, creditul, comisioanele si dobanzile aferente.
4.10 Pentru creditul acordat, Imprumutatul va plati urmatoarele comisioane:
Lit.b) comision de administrare lunara a creditului de 0,10% aplicat la valorea soldului creditului
De asemenea:
Art. 5.1 – Rambursarea ratelor lunare se va face in moneda in care s-a acordat creditul, la o data de scadenta stabilita de Imprumutat, incepanad cu luna urmatoare dupa acordarea creditului.
Art. 5.11 – Imprumutatul autorizeaza Banca sa debiteze automat conturile in lei/valuta deschide la Banca cu sumele datorate, Imprumutatul autorizeaza banca sa faca in numele si pe contul sau orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de imprumutat in conturile sale curente in moneda prezentului Contract.

 


DOSAR: 25062/3/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (judecata suspendata pana la solutionarea apelului impotriva incheierii de respingere a cererii de interventie)
Ultimul termen: 09-Dec-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCPOST SA
NICA DAN BOGDAN
SOCIATIA PARAKLETOS-SEDIUL ALES
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR

In cadrul Conditiior speciale de creditare se disting urmatoarele clauze:
Art.2.1 Rata dobanzii: dupa implinirea termenului de 12 luni, rata dobanzii este variabila, in functie de EURIBOR/LIBOR/CHF/LIBOR/BUBOR la sase luni, la care se adauga Marja fixa in valoare de 3,9%. Rata dobanzii variabile la data semnarii prezentului contract este de 6,78%. Rata dobanzii se majoreaza cu 0,5 p.p. pe toata perioada de creditare.
2.2 Dobanda penalizatoare este de 15.00 p.p. pe an peste rata dobanzii.
2.3 Comisionul de acordare a creditului este de 2,00% din valoarea totala a creditului. In cadrul Conditilor generale de creditare se disting urmatoarele clauze:
Art.III pct.2 banca poate decide ca rata dobanzii va fi supusa unei revizuiri semestriale in datele de 1 ianuarie si 1 iulie la fiecarui an, in functie de EURIBOR/LIBORCVHF/LIBOR/BUBOR la sase luni comunicata (la Londra) in ultima zi lucratoare a lunilor Noiembrie, respectiv Mai ale fiecarui an. Banca va informa Imprumutatul despre o anumita modificare/revizuire a dobanzii si/sau comisioanelor bancare si/sau a costurilor percepute pana cel mai tarziu la data aplicarii lor, utilizand, la alegerea unilaterala a Bancii, orice mijloc de comunicare (notificare scrisa, SMS, mesaj e-mail trimis pe adresa de e-mail comunicata in scris de catre Imprumutat, afisare la sediile unitatilor teritoriale si/sau publicare pe pagina de internet a Bancii /in presa).
In cazul in care Imprumutatul nu este de acord cu noua rata a dobanzii aplicabile si/sau comisioanelor bancare si/sau costurilor percepute, aceasta are dreptul de a denunta unilateral contractul. La data denuntarii unilaterale a contractului, toate obligatiile Imprumutatului vor deveni imediat scadente si exigibile, fara perceperea comisionului de rambursare anticipata prevazut la art.2.5 din CSC. Nedenuntarea unilaterala a contractului din partea Imprumutatului printr-o notificare comunicata Bancii in termen de 30 de zile de la data comunicarii revizuirii dobanzii si/sau comisioanelor bancare si/sau a costurilor perecepute constituie acceptare tacita de catre imprumutat a noilor conditii.
Pct.6 Dobanda penalizatoare va fi aplicata la suma exigibila de la data scadentei pana la data platii efective, indiferent ca aceasta data precede sau urmeaza pronuntarea unei eventuale hotarari judecatoresti. Dobanda penalizatoare va fi platita la data scadentei urmatoarei rate sau la o alta data prfecizata de Banca in notificarea intarzierii.
Pct.7 Comisionul de acordare se va calcula de Banca si se va plati prin retinere din suma creditului, la data primei trageri din credit sau prin depunere in contul curent al Imprumutatului.

 


DOSAR: 13863/3/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel ((pierdut definitiv))
Ultimul termen: 17-Nov-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCA ROMANEASCA SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT BANCAR IPOTECAR

Art.6 – Comisioane:
1.Pentru creditul acordat IMPRUMUTATUL va plati urmatoarele comisioane:
b) Comisionul de administrare a creditului : 1% flat calculat asupra sumei creditului contractat;
se achita din credit la data efectuarii primei utilizari din credit;
Art.7 – Dobanzi:
1. Pentru creditul pus la dispozitie de Banca, Imprumutatul Garant Ipotecar va plati:
a) O dobanda fixa de 4,5000% pentru primul an de creditare, perioada care incepe cu data primei trageri, dupa care va plati dobanda variabila a BANCII, care este revizuibila pe 25 Martie, 24 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie, in functie de Indicele de referinta LIBOR/EURIBOR/BUBOR la 3 luni, in functie de moneda creditului, conform indicelui valabil in data de 15 martie, 15 Iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. Daca banca decide sa revizuiasca nivelul ratei dobanzii, ca va informa clientul despre noua valoare a ratei lunare pe plata si noua rata de dobanda aplicabila. La pct. 3 este prevazut: La modificarea nivelului de dobanda, noua dobanda se aplica asupra soldului existent la data modificarii acesteia. Avand in vedere prevederile de la art. 7.1 din prezentul contract prin modificarea ratei dobanzii in functie de indicele de referinta LIBOR/EURIBOR/BUBOR, Banca isi rezerva dreptul de a comunica ulterior IMPRUMUTATULUI/CO-DEBITORULUI, modificarea nivelului dobanzii curente, fie prin notificare scrisa cu confirmare de primire, fie prin includerea noii valori a dobanzii, in extrasul de cont. Pct.4 spune ca: “IMPRUMUTATUL / CODEBITORUL poate obtine, la cererea sa, graficul de rambursare a zi dupa expirarea perioadei de aplicare a dobanzii fixe”.
Art. 8 – Dobanzi Penalizatoare care prevede urmatoarele:
Pct. 1 Pentru intarzieri in plata ratelor de credit si/sau a dobanzilor, IMPRUMUTATUL si/sau CODEBITORUL, datoreaza BANCII dobanzi penalizatoare.
Pct. 2 Dobanda penalizatoare se aplica asupra soldului ratelor de credit si dobanzilor datorate si neplatite la scadenta pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data scadentei si pana la rambursarea integrala a acestora si nu se capitalizeaza. Dobanda penalizatoare este egala cu dobanda curenta contractuala plus 50% din dobanda curenta contractuala.
Art. 9, pct. 1 – Alte conditii de plata este prevazut faptul ca “Imprumutatul/Codebitorul autorizeaza Banca sa preia din disponibilitatile detinute de acesta in conturile sale in lei/valuta deschise la Banca sumele datorate conform prezentului Contract, pe masura ce acestea devin scadente, prin debitarea automata a conturilor respective. In limita sumelor datorate, Imprumutatul/Codebitorul autorizeaza banca sa faca in numele si pe contul sau orice operatiune de schimb valutar necesara pentru conversia sumelor detinute de Imprumutat/Codebitor in conturile sale de disponibilitati in moneda prezentului Contract, la cursul practicat de Banca in ziua operarii. Daca exista mai multe conturi de disponibilitati ale Imprumutatului/Codebitorului la Banca, ordinea de indestulare a Bancii este mai intai din contul in valuta prezentului Contract.

 


DOSAR: 26511/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (Castigat partial pe fond. In asteptare apel)
Ultimul termen: 17-Nov-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA
DASOVEANU GEORGE – KANENAS
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT SI DE GARANTIE

Art.4.1 lit.b Un procent de dobanda variabil egal cu EURIBOR la 6 luni + o marja de 4%, aplicabil pentru restul perioadei de derulare a creditului. Cotatia EURIBOR 6M EUR este cea de la 31 decembrie din fiecare an si se aplica incepand cu 1 ianuarie si pana la 30 iunie anul urmator, iar cotatia de la 30 iunie se aplica incepand cu 1 iulie si pana la 31 decembrie din acelasi an. In cazul revizuirii nivelului dobanzii conform art.4.1 lit (b), creditorul va notifica Imprumutatul si/sau Codebitorul (daca este cazul) asupra noilor nivele de dobanda cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora, prin afisare la sediile Credit Europe Bank (Romania) S.A., pe site-ul bancii sau prin intermediul unui extras de cont, ce se va furniza la cerere. Noul nivel al dobanzii se aplica la soldul curent al Creditului existent la data modificarii. Imprumutatul, Codebitorul (daca este cazul) se obliga sa se prezinte la sediul bancii pentru a ridica noul grafic de rambursare.
Art. 4.3 Pentru plata cu intarziere a oricaror sume ce decurg din prezentul Contract, Imprumutatul si/sau codebitorul si Garantul (daca este cazul) se obliga sa plateasca in favoarea Bancii penalitati in cuantum de 50% peste dobanda stabilita conform art.4.1 din contract. Penalitatile se calculeaza zilnic de la data scadentei si pana la data achitarii integrale efective, asupra tututror sumelor nerambursate la termenele stabilite conform prezentului Contract, putand depasi cuantumul Creditului acordat.
Art. 5.1 Comisioanele si costurile aferente Creditului sunt urmatoarele:
b) Comision de acordare 1.696 CHF, reprezentand 1,6% aplicat la suma solicitata;
c) Comision de administrare lunar: 0,1% aplicat la valoarea soldului creditului perceput impreuna cu rata;
Art. 5.2 Creditorul are dreptul sa revizuiasca nivelul costurilor in functie de evolutia pietei sau de acordurile incheiate cu parteneri externi si societati de intermediere. Creditorul va aduce la cunostinta imprumutatului, codebitorului (daca este cazul) noul nivel al costurilor prin afisare la sediile Credite Europe bank (Romania) S.A. sau pe site-ul bancii, cu cel putin 10 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora. Efectuarea de catre Imprumutatul sau Codebitor (daca este cazul) a platilor prin intermediul unuia dintre partenerii Credite Europe bank (Romania) S.A. mentionati mai sus, presupune ca acesta a luat la cunostinta de nivelul costurilor percepute, costuri pe care le accepta si le plateste odata cu achitarea ratei contractuale.

CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT SI DE GARANTIE

Art.4.3 Creditorul va avea dreptul, fara a fi insa obligat in nici un fel, sa revizuiasca nivelul dobanzii, dupa primul an de la prima utilizare a Creditului, in functie de indicele de referinta LIBOR 6M + 3,5% p.a. Cotatia LIBOR ^M este cea de la 31 decembrie din fiecare an si se aplica incepand cu 1 ianuarie si pana la 20 iunie anul urmator, iar cotatia de la 30 iunie se aplica incepand cu 1 iulie si pana la 31 decembrie din acelasi an. Creditorul va instiinta Imprumutatul asupra noilor nivele de dobanda prin afisare la sediile Mandatarului Creditorului Credite Europe Bank (Romania) S.A. sau pe site-ul Credite Europe Bank, la momentul intrarii in vigoare. In cazul in care Imprumutatul, in termen de 10 zile de la data modificarii dobanzii, nu restituie integral Creditul, dobanda si orice alte sume datorate, Creditorul va considera acceptat noul nivel de dobanda. Noul nivel al dobanzii se aplica la soldul curent al creditului existent la data modificarii. Imprumutatul va obtine, la cerere, graficul de rambursare la zi, in cazul in care dobanda aplicabila Creditului se majoreaza.
Art.4.4 Pentru plata cu intarziere a oricaror sume ce decurg din prezentul contract, Imprumutatul se obliga sa plateasca dobanda majorata Creditorului, in cuantum de 10% p.a. peste dobanda curenta stabilita conform art.4.1. si 4.3. din contract. Dobanda majorata se calculeaza zilnic de la data scadentei si pana la data achitarii integrale efective, asupra tututror sumelor nerambursate la termenele stabilite conform prezentului Contract, putand depasi cuantumul Creditului acordat.
Art. 5.1 Comisioanele si costurile aferente Creditului sunt urmatoarele :
b) Comision de acordare ….CHF, reprezentand 2% din valoarea totala a Creditului, platibil integral la data semnarii prezentului contract sau cel mai tarziu la data primei trageri din creditul aprobat;
c) Comision de administrare lunar : 0,15% platibil incepand cu data scadentei a 13-a;
Art.6.1 Rambursarea ratelor de credit se va face in valuta in care a fost acordat creditul. Rambursarile se vor face lunar, in rate ce includ principalul, dobanda lunara si comisionul lunar de administrare, in conformitate cu graficul de rambursare care este parte integranta din prezentul contract si va fi anexat la prezentul contract la data efectuarii primei trageri din credit.
Art.6.2 Valoarea ratelor se poate modifica automat ca urmare a modificarii ratei dobanzii curente in conditiile stipulate la pct.4.1 si 4.3 si/sau comisionului de administrare, conform art.5.2, ca urmare a tragerilor efectuate, pentru credite acordate in mai multe transe, ca urmare a reesalonarii sau rescadentarii si ca urmare a rambursarilor partiale efectuate in avans conform art.6.6 – 6.7 din prezentul contract.

 


DOSAR: 1409/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (pierdut)
Ultimul termen: 15-Nov-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
RAIFFEISEN BANK SA
ORMINDEAN TIBERIU LUCIAN
VĂRZARU SILVIA
PĂTRU ADRIEAN MARIUS
RADU ELENA
UNGUREANU RODICA
STAMATE GEORGIANA
VORTOLOMEI GABRIEL
OBIECT DOSAR:

CONTRACTUL DE NEVOI PERSONALE NENOMINALIZAT

In contract la art. 3.5 se prevad urmatoarele: “Pentru mentinerea de catre banca a utilizarii/rambursarii creditului, precum si a indeplinirii oricaror alte obligatii asumate de acesta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreaza lunar Bancii, un comision de administrare de 0.33%, ce se calculeaza prin aplicarea procentului la valoarea initiala a creditului.Suma de plata rezultata, urmeaza a fi achitata la data scadentei fiecarei rate lunare. Incepand cu al doilea an de creditare, in functie de politica de credite a bancii, de evolutia pietei de credit sau de serviciul datoriei Imprumutatului, Banca poate renunta la incasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare in curs. Decizia bancii de renuntare la incasarea comisionului va fi comunicata in scris imprumutatului, pana la data scadentei primei rate aferente anului respective de creditare. Banca va analiza anual oportunitatea renuntarii la incasarea comisionului de administrare.”

CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI IMOBIL CU DESTINATIE DE LOCUINTA

In contract la art. 6.1 se prevede: “Pentru monitorizarea de catre banca a utilizarii/rambursarii creditului precum si a indeplinirii oricaror obligatii asumate de acesta in baza contractului de credit, imprumutatul datoreaza lunar Bancii, un comission de administrare de 0.9%, ce se calculeaza prin aplicarea procentului la soldul creditulu si se va plati astfel:
– pentru primul an de creditare, comisionul se plateste la data scadentei primei rate;
– pentru urmatorii ani de creditare comisionul datorat pentru anul in curs se plateste la data scadentei primei rate aferenta anului respective de creditare.
Incepand cu al doilea an de creditare, in functie de politica de credite a bancii, de evolutia pietei de credit sau de serviciul datoriei Imprumutatului, Banca poate renunta la incasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare in curs.Decizia bancii de renuntare la incasarea comisionului va fi comunicata in scris imprumutatului, pana la data scadentei primei rate aferente anului respective de creditare.Banca va analiza anual oportunitatea renuntarii la incasarea comisionului de administrare.” Aceste clauze, in unele contracte apar la punctul 6.2 sau 6.3 (depinde de numerotarea clauzelor din contract).

 


DOSAR: 17910/3/2015***, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (cauza suspendata pana la solutionarea caii de atac declarate impotriva incheierii de respingere a cererii de interventie)
Ultimul termen: 19-Oct-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
RAIFFEISEN BANK SA CU SEDIUL ALES LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN
POPESCU DANIEL ANTON
POPESCU ALINA
OBIECT DOSAR:

CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU GARANTIE IMOBILIARA

Pct. 3.1 Pentru creditul acordat Imprumutatul datoreaza Bancii o dobanda curenta revizuibila, ce se acumuleaza zilnic pana la data rembursarii integrale a sumelor datorate in baza prezentului contract de credit si se calculeaza prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la soldul creditului. In scopul calcularii dobanzii se considera anual de 360 de zile si in luna de 30 de zile. Dobanda se calculeaza aplicand formula mentionata in “Conditiile Generale de Derulare a Afacerilor pentru Persoane Fizice.”
Pct. 3.3 La data incheierii prezentului contract, Rata dobanzii curente este de … pe an. Banca poate modifica Rata dobanzii curente in functie de evolutia pietei financiare, urmand sa aduca la cunostinta Imprumutatului noua Rata a dobanzii in modalitatile mentionate in “Conditiile Generale de Derulare a Afacerilor”.
Pct. 4.1 Pentru creditul acordat Imprumutatul datoreaza Bancii o dobanda curenta revizuibila, ce se acumuleaza zilnic pana la data rembursarii integrale a sumelor datorate in baza prezentului contract de credit si se calculeaza prin aplicarea Ratei anuale a dobanzii curente la soldul creditului. In scopul calcularii dobanzii se considera anual de 360 de zile si in luna de 30 de zile. Dobanda se calculeaza aplicand formula mentionata in “Conditiile Generale de Derulare a Afacerilor”.
Pct. 4.3 La data incheierii prezentului contract, Rata dobanzii curente este … pe an. Banca poate modifica Rata dobanzii curente in functie de evolutia pietei financiare, aducand la cunostinta Imprumutatului noua valoare a acesteia prin afisare la sediile Bancii. Rata dobanzii astfel modificata intra in vigoare de la data afisarii.”
Art.5 – Rambursare
5.1 Orice plata efectuata de Imprumutat in baza prezentului Contract se va face in moneda in care a fost acordat creditul.
5.2 Imprumutatul va rambursa creditul in … rate lunare egale (incluzand credit si dobanda), in valoare de … CHF; Scadenta primei rate este la 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data tragerii creditului, iar urmatoarele rate se vor rambursa lunar, in ziua corespunzatoare primei rate. Scadenta urmatoarelor rate: ziua de doi a fiecarei luni; Valoarea ratelor se poate modifica automat ca urmare a modificarii ratei dobanzii curente in conditiile art. 4.1, precum si a rambursarilor partiale efectuate in avans conform art. 5.7-5.8 din prezentul contract;
5.3 In scopul rambursarii creditului, Imprumutatul autorizeaza Banca sa incaseze, fara acordul sau prealabil, orice sume datorate de acesta in baza prezentului contract, prin debitarea automata, la scadenta, a contului curent mentionat la art. 2.2 din prezentul contract;
5.4 “…Banca este mandatata de Imprumutat/Codebitor prin prezentul contract sa efectueze, daca este cazul, si schimbul valutar in numele si pentru acesta, utilizand propriile cotatii si completand documentele aferente acestei operatiuni. Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate de imprumutat/Codebitor.”

 


DOSAR: 2330/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (conflict de competenta. Dosarul a fost inaintat CAB)
Ultimul termen: 23-Jun-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
SC RAIFFEISEN BANK SA
SC RAIFFEISEN BANK SA CU SEDIU PROCESUAL LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN
STÎNGĂ VALENTIN
STÎNGĂ GABRIELA ELENA
OBIECT DOSAR:

CONTRACTUL DE CREDIT DE NEVOI PERSONALE NENOMINALIZATE

In contract la art. 3.7 se prevad urmatoarele: “Pentru monitorizarea de catre Banca a utilizarii rambursarii creditului precum si a indeplinirii oricaror alte obligatii asumate de acesta in baza contractului de credit de nevoi personale nenominalizate imprumutatul datoreaza lunar Bancii un comision de administrare de …%, ce se calculeaza prin aplicarea procentului la soldul creditului. Suma de plata rezultata urmeaza a fi achitata la data scadentei fiecarei rate lunare. Incepand cu al doilea an de creditare, in functie de politica de credite a bancii, de evolutia pietei de credit sau de serviciul datoriei Imprumutatului, Banca poate renunta la incasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare in curs. Decizia Bancii de renuntare la incasarea comisionului va fi comunicata in scris Imprumutatului pana la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare. Banca va analiza anual oportunitatea renuntarii la incasarea comisionului de administrare.”

CONTRACTUL DE CREDIT CE VA FI UTILIZAT PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI IMOBIL “PRIMA CASA”

La art. 5.8 se prevad urmatoarele : “In cazul rambursarilor partiale in avans, Rata dobanzii curente se va aplica la noul sold al creditului si se va mentine scadenta finala prevazuta in prezentul contract , iar valoarea ratei creditului se va modifica automat in mod corespunzator”.

 


DOSAR: 417/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (castigat definitiv de ANPC prin neapelare)
Ultimul termen: 15-Jun-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
BANCA TRANSILVANIA S.A. (SUCCESOARE A VOLKSBANK ROMÂNIA SA)
SCOŞI DIN CAUZĂ TOMOIAG TICA OCTAVIAN, IDOMIR SIMONA ELENA, LICA ADRIAN ŞI CEILALŢI INTERVENIENŢI PRIN AV. HLANDAN NELU CORNEL
scoşi din cauză RUSU SEBASTIAN DOREL ŞI RUSU NICOELTA IOANA CU DOM ALES
ASOCIAŢIA PARAKLETOS
ASOCIAŢIA DE CONSILIERE A CLIENŢILOR BANCARI ŞI A ASIGURAŢILOR DIN ROMÂNIA CU SEDIUL ALES
SCOS DIN CAUZĂ BARANGA CLAUDIU MUGUREL CU DOM ALES
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A BĂNCILOR
OBIECT DOSAR:

CONVENTIE DE CREDIT CU DESTINATIA ACOPERIRE CHELTUIELI PERSONALE CURENTE CU GARANTIE REALA IMOBILIARA

Conditii speciale ale conventiei – Comision de risc
Art 5 litera a, – ….%, aplicat la soldul creditului, platibil lunar in zile de scadenta, pe toata perioada de derulare a Conventiei de credit.
Conditii generale ale conventiei – art 3.5 – Comisionul de risc – pentru punerea la dispozitie a creditului, Imprumutatul datoreza bancii un comision de risc, aplicabil la soldul creditului, care se plateste lunar, pe toata perioada creditului, modul de calcul si scadenta/scadentele platii acestuia se stabilesc in Conditiile Speciale.

 


DOSAR: 4051/2/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (castigat definitiv)
Ultimul termen: 13-Jun-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
SC BANCA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE
MIU CRISTINA NICOLETA
OBIECT DOSAR:

CONTRACTE DE NEVOI PERSONALE

Art 5 lit. d – comision de monitorizare: “Procent calculat asupra soldului lunar al creditului se achita lunar impreuna cu rata de credit”.
Acesta clauza prezinta indici de clauza abuziva deoarece in contracte nu exista o definitie clara acestui comision cu atat mai mult aceste contracte au comision de administrare care a fost perceput la momentul acordarii creditului si in viziunea bancii acest comision de monitorizare este unul si acelasi cu comisionul de administrare.
Art 6 – Dobanzi : “La expirarea primului an contractual dobanda va fi dobanda variabila a bancii, la respectiva data compusa din indicele de referinta DODANDA DE REFERINTA A BANCII la care se adauga marja de …%, dobanda fiind revizuibila in functie de evolutia dobanzii de referinta.
Art 6.4 – “Dobanda modificata este comunicata Imprumutatului/Codebitorului prin notificare scrisa sau prin comunicare afisata de sediile bancii sau extras de cont sau prin alte mijloace. Imprumutatul este de acord ca acesta metoda de notificare este suficienta iar Imprumutatul renunta la orice plangere apare sau reclamatie ulterioara cu privire la faptul ca acesta metoda a fost nepotrivita sau inadecvata. In cazul in care in urma modificarii dobanzii de catre Banca, Imprunutulul nu va rambursa ratele scadente/restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data nofificarii modificarii se considera ca acesta a acceptat noul procent de dobanda”.

CONTRACT DE CREDIT BANCAR IPOTECAR

Art 6.1 – Dobanzi: “Pentru primul an de creditare s-a aplicat o dobanda fixa de …% si variabila ulterior compusa din indice de referita LIBOR/EURIBOR/BUBOR 3M la care se adauga marja de ..%, revizuibila in datele de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie in functie de indicele de referinta LIBOR/Euribor/BUBOR 3M determinat de baza monedei creditului conform valorii indicelui de refeinta valabil la data de 15 martie, 15 iunuie, 15 septembrie si 15 decembrie. Daca banca decide sa modifice nivelul ratei dobanzii ea va informa clientul despre noua valoare a ratei lunare de plata si noua rata de dobanda aplicabila.”

CONTACTULUI CONTRACT DE CREDIT BANCAR CU GARANTIE IMOBILIARA

Art 6 – Dobanda: o dobanda fixa pentru primul an de creditare , perioada care incepe cu data primei trageri, dupa care va plati o dobanda variabila a Bancii care este revizuibila in functie de politica de dobanzi a Bancii la respectiva data, compusa din indice de referinta DOBANDA DE REFERINTA A BANCII la care se auga marja de …% dobanda fiind revizuibila in functie de evolutia dodanzii de referinta”

 


DOSAR: 1408/2/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (castigat definitiv)
Ultimul termen: 02-Jun-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
OTP BANK ROMÂNIA SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE GARANTAT CU IPOTECA

La art 7.6 se prevede: “In orice moment valoarea garantiilor creditului nu va fi mai mica de 125% din soldul creditului. Daca pe parcursul derularii contractului Banca considera, in mod unilateral, ca valoarea proprietatii prezentate drept garantie descreste si nu mai asigura acoperirea obligatiilor rezultate din prezentul contract, clientul se obliga sa aduca garantii imobiliare suplimentare astfel incat valoarea totala a garantiilor sa acopere minimum 125% din soldul creditului prezentarea garantiilor suplimentare va fi efectuata in maxcimum 30 de zile lucratoare de la solicitarea bancii. Clientul va suporta toate costurile legate de evaluarea, reevaluarea garantiilor, neprezentarea garantiilor constituie caz dupa culpa”
De asemenea, la art 13.5 din acelasi contract de credit se mentioneaza ca: “Banca are dreptul sa declare intregul credit scadent si in cazul in care orice creditor al Clientilor declanseaza procedura executarii silite impotriva acestora.”

 


DOSAR: 17908/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (cauza suspendata pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre CCR)
Ultimul termen: 25-May-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
RAIFFEISEN BANK SA
Apostolescu Hosu Despina
Apostolescu Hosu Romeo Cristian
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT DE NEVOI PERSONALE NENOMINALIZATE

Conform art. 4, pct. 4.1, pct. 4.6 din contractele de credit, s-a prevăzut o dobândă fixă de … % pe an pentru primul an de creditare, urmând ca pentru restul perioadei dobânda să se stabilească fie o dobândă aniversară fixă pe o perioadă de trei ani conform pct. 4.1 alin. 2) lit. b), fie o dobândă aniversară revizuibilă pentru un an de creditare conform pct. 4.1 alin. 2) lit. c), în functie de optiunea împrumutatului, iar dacă împrumutatul nu exercita această obtiune se aplicau clauzele contractuale privind dobânda aniversară revizuibilă.
Pct. 4.3 “Rata anuală a dobânzilor aniversare aplicabile, mentionate la art. 4.1 pct. 2 va fi cea în vigoare la momentul exercitării optiunii, urmând a fi precizată în actele aditionale încheiate la data exercitării optiunii. În cazul prevăzut la art. 4.2, dobânda aniversară revizuibilă pentru un an aplicabilă va fi cea în vigoare la momentul datei de aniversare a creditului, dobândă ce va fi afisată la sediile băncii”.
Pct. 4.7 “În cazul în care împrumutatul optează pentru dobânda aniversară revizuibilă, Rata anuală a dobânzii în vigoare la momentul exercitării optiunii va putea fi modificată de către Bancă în functie de evolutia pietei financiare sau de politica de credite a Băncii, urmând ca noua Rată a dobânzii să fie adusa la cunostinta Împrumutatului în modalitătile mentionate în “Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare”.
Art. 3.7:” (…) rata anuala a dobanzii in vigoare la momentul exercitarii optiunii va putea fi modificata de catre Banca in functie de evolutia pietei financiare sau de politica de credite a Bancii, urmand ca noua rata a dobanzii sa fie adusa la cunostinta imprumutatului (….)”.
În ceea ce priveste caracterul abuziv al clauzei contractuale referitoare la comisionul de administrare prevăzute de art. 6 pct. 6.2 sau 6.3 din contractele de credit “Pentru monitorizarea de către Bancă a utilizării/rambursării creditului, precum si a îndeplinirii oricăror obligatii asumate de acesta în baza contractului de credit, Împrumutatul datorează lunar Băncii un comision de administrare de 0,15% (in unele cazuri din cele mentionate, este prevazut procentul de 0,20%) ce se calculează prin aplicarea procentului la soldul creditului. Suma de plată rezultată urmează a fi achitată la data scadentei fiecărei rate lunare. Începând cu al doilea an de creditare, în functie de politica de credite a băncii, de evolutia pietei de credit sau de serviciul datoriei Împrumutatului, banca poate renunta la încasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare în curs. Decizia Băncii de renuntare la încasarea comisionului va fi comunicată în scris Împrumutatului până la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare ; Banca va analiza oportunitatea renuntării la încasarea comisionului”.
Din contracte, se constata la Art. 5 Rambursare
5.1 Orice plata efectuata de Imprumutat in baza prezentului Contract se va face in moneda in care a fost acordat creditul.
5.2 Imprumutatul va rambursa creditul in … rate lunare egale (incluzand credit si dobanda), in valoare de … CHF; Scadenta primei rate este la 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data tragerii creditului, iar urmatoarele rate se vor rambursa lunar, in ziua corespunzatoare primei rate. Scadenta urmatoarelor rate: ziua de doi a fiecarei luni; Valoarea ratelor se poate modifica automet ca urmare a modificarii ratei dobanzii curente in conditiile art. 4.1, precum si a rambursarilor partiale efectuate in avans conform art. 5.7-5.8 din prezentul contract;
5.3 In scopul rambursarii creditului, Imprmutatul autorizeaza Banca sa incaseze, fara acordul sau prealabil, orice sume datorate de acesta in baza prezentului contract, prin debitarea automata, la scadenta, a contului curent mentionat la art. 2.2 din prezentul contract;
5.4 “…Banca este mandatata de Imprumutat/Codebitor prin prezentul contract sa efectueze, daca este cazul, si schimbul valutar in numele si pentru acesta, utilizand propriile cotatii si completand documentele aferente acestei operatiuni. Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate de imprumutat/Codebitor.”

 


DOSAR: 7069/2/2014*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (pierdut definitiv)
Ultimul termen: 24-May-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
CREDIT EUROPE BANK IFN SA CU SEDIUL ALES LA SCP DRAGNE ŞI ASOCIAŢII
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR PENTRU ACHIZITIE IMOBIL

La solicitarea imprumutatului, in baza cererii de reesalonare credit, se incheie act aditional, care la art 5 – Comisioanele si Costurile creditului punctul 5.1 lit f din actul aditional se mentioneaza “comision aferent servicilor suplimentare solicitate in mod expres de client (reesalonarea creditului), servicii ce nu au fost prevazute in contractual de credit initial si care nu erau oferite la data incheierii acestuia – 0,7 p.a aplicat la soldul creditului si perceput lunar impreuna cu rata, incepand cu scadenta din data de ……”

 


DOSAR: 13864/3/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (castigat)
Ultimul termen: 20-May-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANACA ROMANEASCA SA MEMBRA A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT DE NEVOI PERSONALE CU GARANTIE IMOBILIARA

Art.5 – Comisioane, pct. 1 Pentru creditul acordat IMPRUMUTATUL GARANT IPOTECAR va plati urmatoarele comisioane:
a) Comisionul de administrare a creditului : 2,0000% flat calculat asupra sumei creditului contractat; se achita din credit la data efectuarii primei utilizari din credit;
Art.6 – Dobanzi : 1. Pentru creditul pus la dispozitie de Banca, Imprumutatul Garant Ipotecar va plati:
a) O dobanda fixa de 5,9000% pentru primele 6 luni din perioada de creditare, perioada care incepe cu data primei trageri, dupa care va plati dobanda variabila a BANCII, compusa din Dobanda de referinta a Bancii la care se adauga Marja de 5,1550%, dobanda fiind revizuibila in functie de evolutia Dobanzii de Referinta a Bancii;
b) Dobanda de Referinta a Bancii va fi comunicata IMPRUMUTATULUI GARANT IPOTECAR prin intermediul noului grafic de rambursare care ii va fi inmanat de catre reprezentantul BANCII ca urmare a modificarii nivelului de dobanda variabila. 2. La punctul 4 “Modificarea nivelului dobanzii curente se comunica IMPRUMUTATULUI GARANT IPOTECAR prin notificare scrisa cu confirmare de primire sau prin afisare in sediile bancii sau prin extras de cont solicitat de catre IMPRUMUTAT GARANT IPOTECAR. Acesta este de accord cu aceasta metoda ca fiind suficienta si “renunta la orice plangere, aparare sau reclamatie cu privire la faptul ca aceasta metoda a fost nepotrivita sau inadecvata.”
La punctul 1.2.2.1. Dobanda curenta: Rata Dobanzii Variabile, care se aplica la soldul creditului, este compusa din Indicele de referinta ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni, potrivit monedei Creditului, la care se adauga Marja Bancii in cuantum de 7,965%. Rata Dobanzii variabile este revizuibila si se aplica din datele de 25 februarie, 25 Mai, 25 August, si 25 Noiembrie, in functie de Indicele de referinta ROBOR/EURIBOR/LIBOR la 3 luni – determinat pe baza monedei Creditului, conform valorii indicelui de referinta valabil in data de 15 februarie, 15 Mai. 15 August si 15 Noiembrie.

 


DOSAR: 29538/3/2015*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (castigat partial)
Ultimul termen: 18-May-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
OTP BANK ROMÂNIA SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT BANCAR IPOTECAR

6.1 Pentru Creditul acordat, Clientul datoreaza si va plati bancii o rata de dobanda revizuibila in conformitate cu politica Bancii.
6.2 Banca isi rezerva dreptul sa revizuiasca periodic rata dobanzii in functie de evolutia indicatorilor de referinta pentru fiecare valuta (EURIBOR pentru Eur, LIBOR pentru Usd, Bubor pentru Ron, etc) modificarile ratei de dobanda fiind aplicabile fara a fi necesar consimtamantul Clientului.
6.3 Noua valoare a ratei de dobanda si ratei lunare de platit, vor fi comunicate prin intermediul unei scrisori simple, trimisa la adresa de corespondenta specificata de Client… Clientul convine ca aceasta metoda de notificare este suficienta si renunta la orice plangere si orice opozitie/contestatie ulterioara cu privire la faptul ca aceasta metoda a fost nepotrivita sau insuficienta.
7.1 Pentru intarzierile la plata ratelor de capital si/sau a dobanzilor, Clientul datoreaza Bancii dobanzi penalizatoare.
7.3 rata de dobanda penalizatoare este egala, la orice moment pe durata derularii Creditului, cu rata de dobanda curenta in vigoare, plus 10%.
8.3 Pentru creditul acordat, Clientul va plati un comisionde acordare de 2% din valoarea Creditului
8.8 Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul taxelor si comisioanelor, fara consimtamantul Clientului. Noul nivel al taxelor si comisioanelor va fi publicat in Tariful de comisioane si va fi afisat la sediile bancii.
9.4 Rambursarea ratelor lunare se va efectua direct in moneda Creditului, prin debitarea contului curent. Clientul poate opta si pentru depunerea sumelor datorate in orice alta moneda pentru care Clientul cu calitate de imprumutat are deschis un cont curent, Banca avand dreptul sa realizeze conversia valutara, la cursul de vanzare al Bancii pentru valuta Creditului, cu respectarea normelor legale in vigoare.
12.1 Clientul se obliga sa asigure Proprietatea …., corespunzator normalor de asigurare, dar nu mai putin de 65000 EUR. Polita de asigurare va fi incheiata in valuta creditului, cu exceptia cazului in care acesta valuta este CHF, situatie in care, polita va fi incheiata in EURO.
15.1 Nerespectarea de catre Client a oricarei obligatii asumate prin prezentul Contract si /sau contractele accesorii acestuia constituie un Caz de culpa si acorda Bancii dreptul de a declara intregul credit scadent si de a lua orice masura pe care o considera necesara pentru a-si recupera pagublele cauzate in acest mod.

 


DOSAR: 32867/3/2014*, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (conflict de competenta intre sectiile Tribunalului Bucuresti)
Ultimul termen: 11-May-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE
OBIECT DOSAR:

CONTRACTUL DE CONOMISIRE CREDITARE

Conditiile generale ale contractelor de economisire-creditare, unde au fost identificare urmatoarele posibile clauze abuzive:
-in conditii generale la cap. 16, comisionul de administrare a contului, alte comisioane si costuri la alin. se prevad urmatoarele: BCR BpL percepe la fiecare inceput de an calendaristic precum si la inceputul derularii in primul an de contract un comision de administrare a contului in valoare de … . In functie de politica de afaceri a bancii BCR BpL are dreptul sa modifice aceste comisioane.
De asemenea la cap. 16, alin. 4, se prevede: “BCR BpL poate percepe de la client un comision adecvat pentru eventualele servicii special care depasesc procedurile normale de derulare ale unui contract de economisire – creditare pentru domeniul locative si care au fost efectuate la cererea sau in interesul clientului. Aceasta nu adduce nici un fel de atingere pretentiilor de despagubire (inclusiv cheltuielile)”. Totodata la alin. 5 din acelasi capitol se mentioneaza: “BCR BpL este indreptatita sa modifice comisioanele dupa o justa apreciere, in functie de politica de afaceri a bancii, si cu informarea in prealabil a clientilor.”
De asemenea la alin. 6 din cap. 16 este mentionata urmatoarea clauza: “Achitarea comisioanelor de catre client va avea loc, la alegerea BCR BpL, fie separat, fie prin debitarea contului de economii, respectiv de credit, ceea ce duce la o scadere a soldului, respectiv o crestere a datoriei.”

 


DOSAR: 956/2/2015*, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Apel (castigat definitiv (cerere admisa partial))
Ultimul termen: 10-Feb-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
SC OTP BANK ROMÂNIA SA
ASOCIAŢIA PARAKLETOS
ASOCIAŢIA DE CONSILIERE A CLIENŢILOR BANCARI ŞI A ASIGURAŢILOR DIN ROMÂNIA CU SEDIUL ALES
OBIECT DOSAR:

CONTRACTE DE CREDIT DE NEVOI PERSONALE GARANTATE CU IPOTECA

In contractul de credit la art 5.2 este prevazut “Dobanda este variabila in conformitate cupolitica bancii.Dobanda poate fi modificata in mod unilateral de catre banca, luand in considerare valoarea dobanzii de referinta pentru fiecare valuta (ex EURIBOR (EUR)/ LIBOR(CHF)/ RUBOR (RON), etc)fara a exista consimtamantul Clientului. Noul procent de dobanda se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat incepand cu data de aplicare stabilita de banca. Modificarea dobanzii va duce la recalcularea dobanzii datorate”
La art 5.3 se prevede: “Noul procent de dobanda va fi comunicat imprumutatului prin intermediul unei scrisori simple sau extras de cont trimis la adresa de corespondenta specificata de acesta sau prin afisare la sediile unitatilor bancare.Clientul consimte aceasta metoda de notificare suficienta, nefiind necesara incheierea unui act additional la prezentul contract de credit in acest sens renuntant la orice eventual plangere/opozitie/contestatie ulterioara.”

CONTRACTE DE CREDIT IMOBILIAR

Art 6.1 din contract prevede: “Pentru creditul acordat, Clientul datoreaza si va plati bancii o rata de dobanda revizuibila in conformitate cu politica bancii”
Art 6.2 “Banca isi rezerva dreptul sa revizuiasca periodic dobanda in functie de evolutia indicatorilor de referinta pentru fiecare valuta Euribor pentru euro, Libor pentru CHF, Bubor pentru Ron”. Modalitatea de comunicare a modificarii ratei de dobanzii se face in conformitate cu prevederile art 6.3 “Noul procent de dobanda va fi comunicat imprumut atului prin intermediul unei scrisori simple la adresa de corespondenta specificata de client. Clientul consimte aceasta metoda de notificare suficienta, in acest sens renuntant la orice eventual plangere/opozitie/contestatie ulterioara”

 


DOSAR: 286/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (suspendare judecata pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre CCR)
Ultimul termen: 29-Jan-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
BANCPOST SA
ZAMFIRESCU CRISTIAN
STANA IONUT
ŞĂRĂMĂT DUMITRU TOMA
ŞĂRĂMĂT VASILICA GEORGIANA
SMĂRĂNDESCU(FOSTA ROŞCA) LAVINIA
ASOCIATIA PARAKLETOS
OBIECT DOSAR:

Art. 4 Dobanzi si comisioane
Art. 4.1 “Pentru perioada cuprinsa intre data primei trageri din contul de credit si 12 luni rata dobanzii este fixa. Dupa aceasta perioada dobanda curenta se calculeaza in functie de Indicele de referinta stabilit de Banca pentru creditele ipotecare acordate in CHF. Indicele de referinta al bancii pentru creditul ipotecar se stabileste in functie de costul surselor de finantare si evolutia dobanzii la creditele ipotecare de pe piata bancara din Romania, se publica in presa si se afiseaza la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii.”
Art. 4.2 “La data semnarii contractului dobanda curenta este de 5.35%. Nivelul dobanzii variabile este egal cu Indicele de referinta al bancii pentru creditul ipotecar acordat in CHF plus marja 0 puncte procentuale.”
Art. 4.3 “pe parcursul derularii creditului, cu exceptia perioadei mentionate la art. 4.1 nivelul dobanzii curente se poate schimba in functie de evolutia Indicelui de referinta stanbilit de Banca”
Art. 4.6 :In cazul in care, in urma modificarii nivelului dobanzii de catre banca, Imprumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile si comisionul de administrare aferent in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca Imprumutatul a acceptat noul nivel al dobanzii.”

 


DOSAR: 317/3/2014, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (suspendat pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre CCR)
Ultimul termen: 25-Jan-2016 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. CU SEDIUL ALES LA SCA NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN
OBIECT DOSAR:

CONTRACTUL DE CREDIT PENTRU ACHIZITIONAREA DE VEHICULE

In contract la art 6 se prevede: “la data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de … pe an si este variabila. Dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga 1,5 pp”. Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractual de se prevede la Art 2.10, lit d, – pentru creditele cu dobanda administrata : “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica dobanda de referinta administrata, fara consimtamantul imprumutatului, in functie costul resurselor de creditare, noul procent de dobanda aplicandu-se de la data modificarii acestuia, la soldul creditului existent. Modificarea dobanzii curente(%) conduce la reclacularea dobanzii datorate”.
Art 2.11. din conditiile generale de creditare anexa la contract prevede : “Noul procent de dobanda de referinta administrata va fi afisat la sediul bancii la data intrarii in vigoare a modificarii, iar dobanda rezultata se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii. In cazul in care, in urma modificarii nivelului dobanzii de catre banca, Imprumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente(fara costuri suplimentare) in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta, se considera ca Imprumutatul a acceptat noul nivel al dobanzii.” In contractul de credit bancar la punctul 10 litera b si e pentru creditul pus la dispozitie banca percepe urmatoarele comisioane: “lit b comision de administrare de 4,5 eur lunar reprezentat de un procent de 0,05 % din valoarea creditului contractat prevazut la pct.1;” “lit.e comision de urmarire riscuri de 13,50 eur lunar, reprezentand un procent de 0,15 % din valoarea creditului contractat prevazut la pct.1” Contractul de credit bancar pentru investitii imobiliare pentru persoane fizice In contract la art 5 se prevede: “La data incheierii prezentului contract dobanda curenta este de …% pe an si este fixa in primii 2 ani, si variabila ulterior. Dobanda fixa se mentine constanta pe o perioada de 2 ani incepand cu data primei trageri cu exceptiile prevazute la pct 6 si 7. Dupa aceasta data, dobanda curenta este formata din dobanda de referinta variabila, care se afiseaza la sediile BCR, la care se adauga ….pp Conform conditiilor generale de creditare anexa la contractul de credit se prevede la Art 4.2-4.5: 4.2 “Pe parcursul derularii creditului, nivelul dobanzii curente variabile se modifica in functie de evolutioa dobanzii variabile de referinta BCR/ dobanzii administrate/ indicelui de referinta LIBOR/EURIBOR/BUBOR”.
Art 4.3. “Noul procent al dobanzii variabile /dobanzii administrate, indicelui de referinta va fi afisat la sediul bancii , iar dobanda rezultata se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii.”
Art 4.4. “In cazul modificarii ratei dobanzii, noua rata a dobanzii se va aplica automat la valoarea soldului creditului existent la data modificarii acestuia in conformitate cu prevederile pct.5.3. din Conditiile Generale de Creditare.”
Art 4.5. “In cazul in care in urma modificarii nivelului dobanzii de catre Banca, Imprumutatul nu va rambursa restul din creditul angajat si dobanzile aferente in termen de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta se considera ca Imprumutatul accepta noul nivel al dobanzii.”

 


DOSAR: 1513/2/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (suspendat pana la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre CCR)
Ultimul termen: 25-Sep-2015 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT NENOMINALIZAT IN VALUTA CU DOBANDA REVIZUIBILA

Prin actul aditional semnat de catre parti la contractul de credit initial, la art 5, lit e este prevazut comision de urmarire riscuri astfel: “comision de urmarire riscuri de 13.87 eur lunar, reprezentand un procent de 0,35% din valoarea creditului contractat”.
La art 3.3 din Conditiile Generale de creditare se mentioneaza: “Pe parcursul derularii creditului, banca poate modifica nivelul comisioanelor fara consimtamantul imprumutatului. Nivelul comisioanelor este comunicat prin afisare la sediile bancii”

 


DOSAR: 16301/3/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (declinare de competenta)
Ultimul termen: 26-Jun-2015 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
BANCPOST SA
OBIECT DOSAR:

Clauza prevazuta in Anexa 1 la actul aditional de implementare a OUG 50/2010 din contractul mai sus mentionat care precizeaza ca: “Daca valoarea rezultata in urma aplicarii formulei de mai sus este mai mare sau egala cu 25 puncte de baza (adica ≥0.25%), aceasta valoare va fi adaugata in valoarea curenta a RD. Daca valoarea rezultata in urma aplicarii formulei de mai sus este sub valoarea negativa de -25 puncte de baza ( adica -≤0.25%), aceasta valoare va fi scazuta din valoarea curenta a RD. Daca valoarea rezultata in urma aplicarii formulei de mai sus este intre -0.25% si +0.25%, atunci valoarea RD va ramane neschimbata.”, este o clauza care prezinta indici de clauza abuziva.

 


DOSAR: 20215/3/2015, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (declinare de competenta)
Ultimul termen: 24-Jun-2015 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
RAIFFEISEN BANK SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT PENTRU ACHIZITIONARE IMOBIL CU DESTINATIE IMOBIL

In contract, la art. 6.3 se prevad urmatoarele: “Pentru monitorizarea de catre banca a utilizarii/rambursarii creditului precum si a indeplinirii oricaror alte obligatii asumate de acesta in baza contractului de credit, Imprumutatul datoreaza lunar bancii un comision de administrare de 0.2% ce se calculeaza prin aplicarea procentului la soldul creditului. Suma de plata rezultata urmeaza a fi achitata la data scadentei fiecarei rate lunare. Incepand cu al doilea an de creditare, in functie de politica de credite a Bancii, de evolutia pietei de credit sau de serviciul datoriei Imprumutatului, Banca poate renunta la incasarea comisionului de administrare pentru anul de creditare in curs. Decizia Bancii de renuntare la incasarea comisionului va fi comunicata in scris Imprumutatului pana la data scadentei primei rate aferente anului respectiv de creditare; Banca va analiza oportunitatea renuntarii la incasarea comisionului”.
In aceste acte aditionale de implementare a prevederilor ordonante nr. OUG 50/2010, la art. V din actele aditionale de aliniere este prevazuta urmatoarea clauza “Se mentine in sarcina imprumutatului, conform Contractului, plata comisionului de administrare credit.”

 


DOSAR: 2565/2/2015, CurteadeApelBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (declinare de competenta)
Ultimul termen: 08-May-2015 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE

Art.1.3 lit c) un comision de administrare “stabilit ca un procent de 0,03% aplicat la valoarea de evaluare a imobilelor aduse drept garantie si perceput lunar la data scadentei odata cu rata lunara de plata”.
Art.12 “Cazuri de neindeplinire” pct.12.1
– liniuta a 3-a “interventia decesului sau pierderea capacitatii de exercitiu a Imprumutatului/ Imprumutatului Solidar.”
– a 8-a liniuta “ orice eveniment care, in opinia Bancii, poate afecta capacitatea Imprumutatului/ Imprumutatului Solidar de a-si respecta obligatiile contractuale.”

 


DOSAR: 17849/3/2014, TribunalulBUCURESTI (LINK DOSAR)
STADIU: Fond (declinare competenta)
Ultimul termen: 13-Nov-2014 12:00
PARTI:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
CREDIT EUROPE IPOTECAR IFN SA
OBIECT DOSAR:

CONTRACT DE CREDIT IPOTECAR PENTRU ACHIZITIE IMOBIL, ALINIAT LA PREVEDERILE OUG NR. 50/2010 SI NEDENUNTAT

Art 4.4 “pentru serviciile suplimentare enumerate mai jos, pe care Creditorul le va presta ulterior acordarii creditului, la cererea scrisa, expresa a clientului, Creditorul va percepe un comision in cuantum de 0.1% aplicabil la soldul creditului de la data cererii clientului, minimum 50 euro – maxim 1000 euro/echivalentul in valuta creditului pentru care creditele acordate in alta valuta decat EUR. Comisionul se plateste in valuta creditului, la cursul de schimb BNR valabil in ziua perceperii comisionului din contul clientului”. Serviciile suplimentare prestate la solicitarea imprumutatului si care vor fi comisionate:
a) Modificarea structurii de garantare. Comisionul nu se aplica in cazul in care creditorul renunta la o garantie fara ca aceasta sa se inlocuiasca. Comisionul se incaseaza cel tarziu la momentul incheierii actului additional cu privire la modficarea garantiilor
b) Emiterea unei adrese cuprizand detaliile la zi ale creditului sau/si costurile necesare rambursarii totale sdau partiale anticipate. Comisionul se aplica pentru fiecare adresa solicitata si eliberata. Comisionul se incaseaza cel tarziu la momentul eliberarii adresei.
c) Emiterea acordului de construire/demolare sau pentru alte modificari ale garantiei imobiliare (dezmembrare, alipire). Comisionul se aplica pentru fiecare acord solicitat si eliberat.Comisionul se incaseaza cel tarziu la momentul eliberarii acordului.
d) Emiterea acordului de inscriere a unei ipoteci de rang subsecvent pentru un imobil ce constituie garantie. Comisionul se aplica pentru fiecare adresa solicitata si eliberata. Comisionul se incaseaza cel tarziu la momentul eliberarii adresei.
e) Emiterea acordului de instrainare a unui imobil adus in garantie. Comisionul se aplica pentru fiecare acord solicitat si eliberat. Comisionul se incaseaza cel tarziu la momentul emiterii acordului.
f) Emiterea acordului de inchiriere/comodat pentru un imobil adus in garantie. Comisionul se aplica pentru fiecare solicitat si eliberat. Comisionul se incaseaza cel tarziu la momentul eliberarii adresei.

 


 

Distribuie articolul in retelele sociale folosind #contrabanci